Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98569
Title: El contracte pedagògic com a facilitador en els cas de les metodologies "Cas Integrat" i "Pla d'Acció Tutorial" en el grau d'Infermeria de l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu
Author: Guilera Roche, Amèlia
Director: Forés i Miravalles, Anna
Keywords: Competències bàsiques en educació
Tutoria (Ensenyament)
Orientació educativa
Competency based education
Tutoring (Teaching)
Educational counseling
Issue Date: 22-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi estudia la implementació del contracte pedagògic com a una eina d'aprenentatge, dins de dues metodologies utilitzades en el grau d'infermeria que s'imparteix al Campus Docent Sant Joan de Déu, tant des de la perspectiva de l'estudiant com del tutor, per conèixer quin és el seu constructe mental al respecte del concepte "contracte pedagògic", "cas integrat" i "Pla d'Acció Tutorial", com s'estan formalitzant els pactes en el desenvolupament de les metodologies en l'actualitat, quines són les propostes de millora segons estudiants i tutors i finalment quines característiques hauria de tenir el model de "contracte pedagògic" del Campus Docent Sant Joan de Déu. El "cas integrar és una metodologia grupal basada en l'ABP que es desenvolupa en el segon i quart semestre del grau en infermeria i el "pla d'acció tutorial" és una metodologia individual en la que segons el model del Campus Docent, la primera setmana del primer curs s'assigna a cada estudiant un tutor i aquest tutor l'acompanya al llarg dels quatre anys de durada dels estudis, tutoritzant també la Carpeta d'Aprenentatge i el Treball fi de grau. En aquesta recerca hem utilitzat metodologia quantitativa i qualitativa dins d'un disseny ex-post-facto i, com a mètode per a obtenir informació, hem utilitzat el lingüístic (qüestionaris, entrevistes semi-estructurades i anàlisi documental). Les tècniques d'anàlisi de resultats han estat tècniques estadístiques multivariants per a esbrinar nuclis representacionals dels estudiants en referència als tres conceptes estudiats "contracte pedagògic", "cas integrat" i "Pla d'Acció Tutorial" i anàlisi de contingut i de discurs pel que fa a les entrevistes realitzades a estudiants i tutors. Un cop administrats els qüestionaris, s'ha procedit a la seva tabulació informàtica en el suport: DTM-VIC 5.6 per a les respostes treballades amb la tècnica d'Associació Lliure de Paraules (ALP). El contingut de les entrevistes s'ha treballat amb programa IRaMuTeC de tractament textual obtenint tres formes diferents de representació a partir de tres formes d'anàlisi diferenciats: classificació descendent jeràrquica (CDJ), anàlisi factorial de correspondències (AFC) i anàlisi de similituds (ADS). Dels resultats obtinguts es desprenen diferents propostes de millora vinculades a les dues metodologies estudiades "cas integrat" i "pla d'acció tutorial". Aquestes propostes es presenten en un format possibilista des de la perspectiva de gestió, per tal de ser implementades en un termini de temps determinat. Es constata també que per part dels tutors existeix una preocupació per la formalització dels pactes que necessàriament s’estableixen en el desenvolupament de les metodologies que actualment es resolen amb iniciatives individuals de cada tutor. Existeix un consens respecte a aquells valors i comportaments que estudiants i tutors han de treballar perquè les metodologies funcionin i queda demostrat que els tutors practiquen amb l’exemple els valors institucionals perquè els alumnes narren haver-los rebut. Finalment s’estableixen els elements del model de ”contracte pedagògic” del Campus Docent Sant Joan de Déu, que entén el contracte pedagògic com una eina pensada dins del continum: dissenyar- negociar- pactar- complir- redissenyar és a dir un pacte viu que es dissenya i es trenca a mesura que l’estudiant va adquirint les competències incloses en el contracte. A més es proposa dins de l’espai de la simulació, tant utilitzat en l’àmbit de les ciències de la salut, la formalització del contracte pedagògic mitjançant la signatura del mateix per ambdues parts.
[eng] This thesis examines the implementation of the Learning Contract as a pedagogical tool, within two methodologies used in the nursing degree taught at Sant Joan de Deu Campus, both from the student's and the tutor's perspective. We aim to know what their mental construct is on the concepts of "learning contract", "integrated case" and "Tutorial Action Plan"; how agreements are being reached in the development of methodologies today; what the improvement proposals suggested by students and tutors are; and finally what features should the model of "learning contract" of Sant Joan de Deu Campus have. In this research, we have used the combination and completion of quantitative and qualitative methodologies in an ex-post-facto design. As a method to obtain information, we have used questionnaires, semi-structured interviews and documentary analysis. Once questionnaires had been passed, we proceeded to their computing tabulation on the DTM-VIC 5.6 platform for the answers worked on the technique of Free Association of Words. We have worked on the content of the interviews using the IRaMuTeC textual data analysis program. As a main result, we established elements of the model of "learning contract" of the Campus Sant Joan de Deu, which understands the contract as a pedagogical tool designed within the continuum: desing-negociate-agree-fulfill-redesign — that is, a living agreement that is designed and broken as the student acquires the skills included in the contract. Besides, it is proposed within the space of simulation — so widely used in the field of health sciences — by means of a contract signed by both parts.
URI: http://hdl.handle.net/2445/98569
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGR_TESI.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons