Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98644
Title: (Re) Construir la felicitat. La resiliència en les dones víctimes de Tràfic d’Éssers Humans del programa SICARcat.
Author: Cotes Olaya, Alba
Director/Tutor: Mateos Inchaurrondo, Ainoa
Keywords: Educació social
Tràfic de persones
Resiliència (Tret de la personalitat)
Treballs de fi de grau
Social education
Human trafficking
Resilience (Personality trait)
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2016
Abstract: [cat] El treball es centra en el fenomen de Tràfic d’Éssers Humans (TEH) i en els processos de resiliència que han desenvolupat les dones víctimes que han passat pel programa SICARcat. L’objectiu és aproximar-se a una realitat mundial i que afecta significativament al nostre país, oferint una perspectiva que relaciona l’Educació Social amb el fenomen i pot obrir la mirada a nous àmbits d’intervenció socioeducativa. Per una banda es contextualitza el TEH i la resiliència com a procés, i per altra banda, es porta a terme una investigació qualitativa a partir de l’estudi de cas de quatre dones víctimes de TEH amb finalitats d’explotació sexual que han fet un procés al programa SICARcat. La investigació ha permès comprovar com les dones, tot i les dificultats derivades del TEH, han posat en marxa factors de resiliència que els han permès reconstruir les seves vides, així com identificar els elements que han afavorit al desenvolupament dels processos resilients. La vulnerabilitat de les víctimes requereix de l’acompanyament adequat dels professionals, així com, la identificació, promoció i interacció d’elements de l’entorn que afavoreixin el desenvolupament d’aquests processos. Els resultats i les conclusions han permès fer una proposta d’estratègies d’intervenció socioeducativa des de l’Educació Social, per promoure i acompanyar en la construcció de processos de resiliència.
[eng] The work focuses on the phenomenon of Trafficking and processes of resilience that have developed women victims who have gone through the SICARcat program. The aim is to approach a global reality and significantly affects our country, offering a perspective that relates the phenomenon with Social Education and can open eyes to new areas of educational intervention. On the one hand it contextualizes the phenomenon and resilience as a process, and on the other hand, there is realized a qualitative research from the case study of four women victims of Trafficking for sexual explotaition, who have made a process in the SICARcat. The research clearly showed how women, despite the difficulties arising from Trafficking have launched resilience factors that have enabled them to rebuild their lives, and also identify the elements that have favored the development of resilient processes. The vulnerability of victims requires proper accompaniment of professionals, as well as the identification, promotion and interaction of elements of the environment that promote the development of these processes. The results and conclusions allowed to make a proposal of educational intervention strategies from Social Education to promote and support in building resilience processes.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Convocatòria extraordinària Febrer 2016. Tutora: Ainoa Mateos
URI: http://hdl.handle.net/2445/98644
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ES_Alba_Cotes_Olaya.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons