Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98667
Title: Intervencions socioeducatives amb homes que exerceixen violència de gènere. Aportacions des de l’educació social
Author: Petra Pérez, Irene
Director: Fabra Fres, Núria
Keywords: Educació social
Violència contra les dones
Intervenció social
Homes maltractadors
Treballs de fi de grau
Social education
Violence against women
Social intervention
Abusive men
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: [cat] La violència de gènere és un fenòmen social visibilizat en les darreres dècades que continua tenint una considerable presència en el nostre context. Al llarg dels anys s’han desenvolupat una gran quantitat de serveis i recursos per donar resposta a les víctimes d’aquesta violència arrel la seva consideració com a una qüestió pública i la incorporació del sistema judicial com a un òrgan responsable de la seva penalització i eradicació. Aquests recursos i serveis tenen l’objectiu d’atendre a les víctimes per a què, d’aquesta manera, puguin recuperar-se de la violència que han patit i de la situació de vulnerabilitat en la qual s’han trobat, així com de castigar als infractors que exerceixen aquesta violència. En aquesta investigació es realitza una aproximació als serveis existents que desenvolupen una intervenció amb els homes que exerceixen violència de gènere a Catalunya en l’àmbit de la parella. Amb aquesta investigació es pretén analitzar aquests serveis per conèixer si incorporen en les seves intervencions la perspectiva educativa pròpia de l’educació social, i així poder determinar les oportunitats i millores que la incorporació de la figura de l’educador social podria suposar en aquests programes en el cas que no hi sigui present.
[eng] The violence of gender is a social phenomenon visible in the last decades that continues having a considerable presence in our context. Along the years have developed a big quantity of services and resources to give answer to the victims of this violence root his consideration as a a public question and the incorporation of the judicial system as a a responsible organ of his penalty and eradication. These resources and services have the aim to attend to the victims for which, in this way, can recover of the violence that have suffered and of the situation of vulnerability in which have found , as well as to punish to the offenders that exert this violence. In this research realises an approach to the existent services that develop an intervention with the men that exert violence of gender in Catalonia in the field of the couple. With this research pretends analyse these services to know if they incorporate in his interventions the own educational prospect of the social education, and like this can determine the opportunities and improvements that the incorporation of the figure of the social educator rotted to suppose in these programs in the case that was not present.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Núria Fabra
URI: http://hdl.handle.net/2445/98667
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ES_Irene_Petra_Pérez.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons