Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98693
Title: Cultivant el Canvi. La Permacultura com a recurs socioeducatiu
Author: Gómez Illera, Yaiza
Director: Rubio i Serrano, Laura
Keywords: Educació social
Educació ambiental
Desenvolupament sostenible
Treballs de fi de grau
Social education
Environmental education
Sustainable development
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: [cat] Aquest document tracta d’apropar el moviment de la Permacultura a l’àmbit de l’Educació Social, proposant-la com un recurs socioeducatiu perquè les professionals de l’educació i la pedagogia puguin recolzar-se en el camí cap a la transformació social, o d’una altra manera, en el cultiu del canvi. L’objectiu principal ha estat explorar i analitzar les possibilitats socioeducatives de la Permacultura. Des d’aquesta perspectiva, s’ha realitzat un estudi de cas sobre dos projectes permaculturals: l’Hort Permacomunal i el Bosc Comestible, que es realitzen a Can Masdeu impulsats per l’associació Permacultura Barcelona. Per dur a terme aquesta tasca, s’ha cregut el més adient participar durant un període llarg i continuat en ambdós projectes, contemplant una metodologia qualitativa i emprant l’observació participant i les entrevistes en profunditat com a estratègies principals. Els resultats reflecteixen el gran valor pedagògic de la Permacultura, demostrant ser un potent recurs educatiu tant pel desenvolupament integral de la persona com pel desenvolupament comunitari.
[eng] This document aims approach the Permaculture movement with Social Education, proposing that as an education device for those professionals can lean in the way of social transformation, or otherwise, in the cultivation of change. The main objective has been: explore and analyze the education odds of Permaculture. From this perspective, has been done a case study about two permaculture projects: l’Hort Permacomunal i el Bosc Comestible, made in Can Masdeu by Permacultura Barcelona association. For doing this work, has inclined suitable participate for a long and perpetual period in both of them projects, using a qualitative methodology, participant observation and interviews in depth as a main strategies. The results reflect the important pedagogic value of Permaculture, demonstrating to be a powerful education device for the personal and community development.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Laura Rubio Serrano
URI: http://hdl.handle.net/2445/98693
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ES_Yaiza_Gomez_Illera.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons