Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98720
Title: La poesia musicada com a element de cohesió
Author: Torrents i Sunyol, Julieta
Director: Bordons, Glòria
Keywords: Corpus (Lingüística)
Poesia
Cançons
Dialectologia
Tesis de màster
Corpora (Linguistics)
Poetry
Songs
Dialectology
Masters theses
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] Aquesta investigació té l’objectiu general de crear un corpus de poesia musicada per al treball de la varietat dialectal de la llengua catalana a l’ESO, ja que d’una banda, tant la poesia com la varietat dialectal tenen una presència marginal a l’aula, i de l’altra, no s’han establert criteris per a la selecció de poesia musicada i, en conseqüència, tampoc criteris amb un objectiu didàctic. A partir d’una metodologia qualitativa, el treball fa quatre aportacions en relació amb l’objectiu principal. En primer lloc, hi ha una aproximació a l’estat de la qüestió de l’ensenyament de la varietat dialectal als instituts i als llibres de text que mostra l’interès dels professors en aquest tema però el poc pes que té en general. En segon lloc, s’estableixen els criteris didàctics per a la selecció de poesia musicada segons l’objectiu del corpus i s’organitzen al voltant de tres eixos: composició musical, interpretació i poema. En tercer lloc, a partir d’aquests criteris es crea un corpus de 28 poesies musicades representatives de tot el domini lingüístic català. Finalment, també hi ha una validació externa del corpus que indica que s’han seguit els criteris coherentment i que és adequat per als destinataris.
[spa] Esta investigación tiene el objetivo general de crear un corpus de poesía musicalizada para el trabajo de la variedad dialectal de la lengua catalana en la ESO, debido a que, por un lado, tanto la poesía como la variedad dialectal tienen una presencia marginal en el aula, y del otro, no se han establecido criterios para la selección de poesía musicalizada y, en consecuencia, tampoco criterios con un objetivo didáctico. A partir de una metodología cualitativa, el trabajo hace cuatro aportaciones en relación con el objetivo principal. En primer lugar, hay una aproximación al estado de la cuestión de la enseñanza de la variedad dialectal en los institutos y en los libros de texto que muestra el interés de los profesores en este tema pero la poca relevancia que tiene en general. En segundo lugar, se establecen los criterios didácticos para la selección de poesía musicalizada según el objetivo del corpus i se organizan alrededor de tres ejes: composición musical, interpretación y poema. En tercer lugar, a partir de estos criterios se crea un corpus de 28 poesías musicalizadas representativas de todo el dominio lingüístico catalán. Finalmente, también se presenta una validación externa del corpus que indica que se han seguido los criterios coherentemente i que es adecuado para los destinatarios.
[eng] The aim of this research is to create a corpus of musicated poetry in order to work on Catalan dialects in high-schools. There are two reasons: firstly, both dialects and musicated poems are not relevant in secondary education; secondly, there are no established criteria to select musicated poetry, so, no didactical criteria too. Based on qualitative methods, this research makes four contributions related to its purpose. Firstly, we have made an approximation to determine the situation of dialects teaching regarding both textbooks and teacher’s opinions. The results show that although teacher’s interests in this question, it has a marginal presence in education. Secondly, didactical criteria to select musicated poetry are created. These criteria are organized around three items: musical composition, interpretation and poem. In third place, following the established criteria, we have created a 28 musicated poems corpus, which are representative of all Catalan linguistic domain. Finally, the corpus has been validated. The validation underlines that it is appropriate for the target readers and the coherence within the criteria.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, Curs: 2014-2015, Tutora: Glòria Bordons
URI: http://hdl.handle.net/2445/98720
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_DLL_Torrents_Sunyol.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons