Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/99248
Title: Estudi pilot sobre aplicacions de la tomografia de coherència òptica Swept Source en els tumors coroideus
Author: Filloy Rius, Alejandro
Director: Caminal Mitjana, Josep Maria
Keywords: Oftalmologia
Tomografia òptica
Ophthalmology
Tumors
Optical tomography
Issue Date: 24-Jul-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] ANTECEDENTS DEL TEMA: Els avenços en la tomografia de coherència òptica (TCO) permeten visualitzar progressivament millor les estructures del pòl posterior de l'ull ajudant en el diagnòstic, seguiment i tractament de les malalties de la retina i la coroides, entre elles els tumors coroideus. La darrera generació d'aquesta tecnologia, la TCO tipus swept-source (TCO¬SS), amb una gran capacitat de discriminació de teixits, s'està començant a validar en diferents àmbits. HIPÒTESI I OBJECTIUS: Les imatges d'alta qualitat de la TCO-SS podrien aportar informació útil en l'àmbit dels tumors coroideus en els que tradicionalment la TCO ha aportat una informació limitada. Aquesta millor visualització del tumor i estructures adjacents podria ser d'ajut en el maneig dels pacients amb aquestes patologies. Els objectius han sigut obtenir i analitzar imatges de TCO-SS de pacients amb tumors coroideus describint-ne les característiques morfològiques, comparar les imatges amb l'ecografia oftàlmica i l'autofluorescència i correlacionar-les amb el coneixement sobre la histologia d'aquestes lesions. Finalment, a partir de l'anterior suggerir aplicacions de la TCO-SS en el diagnòstic, seguiment o tractament de malalts amb tumors coroideus. MÈTODE: Estudi transversal intervencional en el que una sèrie de pacients diagnosticats de tumors coroideus a la unitat d'oncologia ocular de l'hospital de Bellvitge s'han sotmès a presa d'imatges TCO-SS i a les proves convencionals d'estudi d'aquestes lesions. Els criteris d'inclusió han sigut la presència tumors coroideus al pol posterior de diàmetre màxim inferior a 12mm. Les imatges de cada cas s'han analitzat i se n'han comparat els resultats entre elles, amb la bibliografia i amb les dades d'ecografia i autofluorescència. RESULTATS: S’han estudiat 58 tumors incloent-hi nevus coroideus (29), melanomes coroideus (8), lesions amb factors de risc per al creixement (12) hemangiomes coroideus (7) i metàstasis coroidees (2). El nevus presenten un estroma regular amb la capa coriocapil.lar preservada. Els melanomes son irregulars i tenen graus sempre importants de desestructuració o destrucció d’epiteli pigmentari i la retina i en alguns casos mostren cavitacions o vasos intratumorals Les lesions amb factors de risc per al creixement presenten característiques intermitges entre els dos darrers. Els hemangiomes tenen un patró espongiforme diferenciat normalment amb esquisi retiniana i fluïd subretinià associats. Les metàstasis coroidees han mostrat irregularitat interna i una important reacció de desestructuració de la retina. La correlació amb l’autofluorescència pel que fa a la detecció de lipofucsina i líquid subretinià ha sigut gairebé complerta i la comparació amb l’ecografia ha revelat unes mesures consistentment de menor tamany en la TCO-SS i que aquesta és capaç de mesurar les lesions que pel seu gruix inferior a 1mm escapen a l’ecografia. CONCLUSIONS: La TCO-SS ha revelat patrons estromals propis de cada mena de tumor sobretot en nevus, melanomes i hemangiomes. A demés ha mostrat i delimitat amb precisió el dany associat en epiteli pigmentari i retina. Ha permès una mesura precisa del diàmetre de les lesions en tots els casos i ha localitzat amb precisió dels dipòsits de lipofucsina. Concloem que la TCO-SS mostra potencial utilitat en el diagnòstic diferencial, investigació de les causes de pèrdua d’agudesa visual i seguiment en els pacients amb tumors coroideus de pòl posterior.
[eng] INTRODUCTION: The advances in Optical Coherence Tomography (OCT) imaging bring constant improvement to the visualization of the structures in the posterior pole of the eye thus providing help in diagnosis, follow up and treatment of the retinal and choroidal diseases. The last generation of OCT devices, the Swept-Souce technology (SS-OCT) is proving itself useful in different areas of opthtalmology. HYPOTHESIS AND PLAN: SS-OCT might be a source of useful information in the fields of intraocular tumors, a group of diseases traditionally resistant to be studied with OCT. The plan has been to obtain and analyze SS-OCT images of patients with choroidal tumors and describe their morphology, compare the information with that provided by ultrasonography ant autofluorescence and to correlate them with pathology. After analyzing the former information, we suggest applications of SS-OCT for the diagnosis, follow up or treatment of choroidal tumors. METHODS: Transversal interventionist study in a series of patients. Inclusion criteria were tumors smaller than 12 mm placed in the posterior pole. RESULTS: We studied 58 tumors including choroical nevi (29), choroidal melanoma (8), pigmented lesions with risk factors for growth (12), choroidal hemangioma (7) and choroidal methastases (2). Nevi present a regular stroma with preserved choriocapillaris, melanomas are irregular with high degrees of destrucion of RPE and retinal layers. The hemangiomas display a particular spongiform pattern. Methastases have high internal irregularity and changes in the surrounding retina. The correlation with autofluorescence has been almost complete. Comparison with ultrasonography revealed mesurements of the tumor size to be smaller when taken with OCT than when taken with ultrasonography. CONCLUSIONS: SS-OCT has revealed particular internal patterns to each kind of tumor. It has as well displayed the associated damage in RPE and retina. It has allowed for an accurate mesurement of the lesions in every case. We conclude that SS-OCT promises potential aplicability in differential diagnoses, ascertainment of causes of visual loss and follow up in patients with posterior pole choroidal tumors.
URI: http://hdl.handle.net/2445/99248
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AFR_TESI.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.