Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/99342
Title: Aspectes ètics de l’obtenció de sang i plasma: una qüestió de salut global
Other Titles: Aspectos éticos de la obtención de sangre y plasma: una cuestión de salud global
Ethical aspects in obtaining blood and plasma: a global health issue
Author: Serrahima Mackay, Gemma
Director/Tutor: Román Maestre, Begoña
Keywords: Ètica
Donants de sang
Altruïsme
Anàlisi cost-benefici
Justícia social
Tesis de màster
Ethics
Blood donors
Altruism
Cost effectiveness
Social justice
Masters theses
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] Aquest article vol explicitar els arguments que sostenen els dos models d’obtenció de sang i plasma més estesos al món: el model remunerat, que obté la sang i/o plasma a canvi d’una dotació econòmica, i el model altruista, que obté la sang i/o plasma1 a través de donacions. El que es pretén és fer-ne una valoració ètica. La gestió de la sang és un tema desconegut, però necessari de revelar arrel dels canvis legislatius i polítics que estan ocorrent arreu amb l’accés universal a la salut. Per això, és imprescindible entendre quin ús se’n fa, com s’organitzen els països per aconseguir aquesta matèria prima, i valorar si és necessari plantejar noves línies a seguir, tenint en compte que és un recurs limitat. La sang només es pot extreure de persones vives, per això el com s’obté obre un debat ètic molt important que posa en primer pla quina concepció tenim els humans de nosaltres mateixos, quin valor donem a la salut i quin model de societat volem.
[spa] Este artículo quiere explicitar los argumentos que sostienen los dos modelos de obtención de sangre y plasma más extendidos en el mundo: el modelo remunerado, que obtiene la sangre y/o el plasma a cambio de una dotación económica, y el modelo altruista, que obtiene la sangre y/o el plasma1 a través de donaciones. Lo que se pretende es hacer una valoración ética. La gestión de la sangre es un tema desconocido, pero necesario de revelar a raíz de los cambios legislativos y políticos que están ocurriendo en todo el mundo con el acceso universal a la salud. Por eso, es imprescindible entender qué uso se hace, como se organizan los países para conseguir esta materia prima, y valorar si es necesario plantear nuevas líneas a seguir, teniendo en cuenta que es un recurso limitado. La sangre sólo se puede extraer de personas vivas, por eso el cómo se obtiene abre un debate ético muy importante que pone en primer plano qué concepción tenemos los humanos de nosotros mismos, qué valor damos a la salud y qué modelo de sociedad queremos.
[eng] This article aims to specify the arguments supporting the world’s two most widespread models for obtaining blood and plasma: the so called paid-donation model, by which blood and plasma are obtained in exchange for payment, and the altruistic model, by which blood and plasma1 are obtained through unpaid donations. The intention is to make an ethical evaluation. Blood management is a little known subject that needs to be divulged in the face of the legal and policy changes that are occurring worldwide with access to universal healthcare. Therefore, it is imperative to understand what use is made of this raw material, how countries organize themselves to obtain it, and to evaluate whether it is necessary to consider new lines of action, given that it is a limited resource. Blood can only be obtained from living persons, so how it is obtained opens a crucial ethical debate, bringing to the fore what conception we humans have of ourselves, what value we give health and what model of society we want.
Note: Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política, Facultat Filosofia, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Begoña Roman Maestre
URI: http://hdl.handle.net/2445/99342
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cat_TFM_Gemma_Serrahima_2016.pdf468.92 kBAdobe PDFView/Open
spa_TFM_Gemma_Serrahima_2016.pdf405.44 kBAdobe PDFView/Open
eng_TFM_Gemma_Serrahima_2016.pdf399.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons