Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100041
Title: Estudi d’una obra del litògraf alcoià Antoni Pascual i Abad per una sacra d’altar. Materials constitutius i proposta de intervenció
Author: Martínez Massot, Clara
Director/Tutor: Senserrich Espuñes, Rosa
Keywords: Altars
Litografia
Aquarel·la
Treballs de fi de grau
Espectroscòpia de raigs X
Sant Mateu de Bages
Altars
Lithography
X-ray spectroscopy
Bachelor's theses
Issue Date: 29-Jun-2015
Abstract: [cat] Les sacres són un objecte litúrgic que formen part del mobiliari d’altar d’una església i que serveixen per ajudar al sacerdot a oficiar la missa sense haver de recórrer al missal. En aquest treball s’exposen els resultats de l’estudi d’una sacra del segle XIX formada per una litografia d’Antoni Pascual i Abad i per un marc metàl·lic pertanyents a l’església de Sant Pere del lloc de Claret de Cavallers, al municipi de Sant Mateu de Bages (Barcelona), amb el principal objectiu de definir els materials que integren els diferents elements de l’obra amb i de plantejar una proposta de conservació-restauració adequada a les seves necessitats i requeriments. El més rellevant d’aquest treball és que s’ha pogut arribar a caracteritzar els materials que formen els diferents elements sustentats del document (tinta litogràfica i aquarel·la) i fins i tot identificar alguns pigments emprats, utilitzant recursos visuals senzills a l’abast de l’alumnat, i després confirmant-los al laboratori amb tècniques d’anàlisi elementals. En el cas del marc metàl·lic, s’ha pogut estudiar la seva estructura i acabat original, consistent en quatre perfils de ferro amb un bany d’estany i plom que actuava de recobriment, protegint el metall del nucli i embellint l’aparença de l’objecte. La part experimental del treball ha consistit en la realització de proves de comportament de materials similars als de l’obra sobre simulacres (pigments, aglutinants) per tal de conèixer la seva resposta al sotmetre’ls a diferents radiacions lumíniques i així poder determinar la seva natura. Finalment, aquesta informació s’ha utilitzat per a la realització d’un seguit de proves sobre l’objecte encaminades a proposar un tractament de conservació-restauració el màxim de respectuós possible amb els materials constitutius de la sacra. El present informe és el treball final dels estudis de Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals realitzat a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona entre els anys 2011 al 2015.
[eng] Sacras are liturgical objects that belong to the altar’s set pieces and are used to help the priest to conduct the Mass without having to use the prayer book. This paper explains the study results of a nineteenth century sacra that depicts a lithograph by Antoni Pascual Abad and has a metal frame belonging to St. Peter Church in Claret de Cavallers in the municipality of Sant Mateu of Bages (Barcelona), with the main objective to define forming materials of the different pieces of the Sacra, in order to be able to suggest an ideal restoration plan, considering the needs and requirements of the piece. The most significant finding of this paper is the discovery of the materials that form the different supporting elements of the document, such as: lithographic ink, watercolor and even the identification of some of the pigments used, using simple visual students resources, and confirming them in the laboratory with elemental analysis techniques. Studying the metal frame, we have could determine its structure and original finish, consisting of iron slats that had originally bathed of tin and lead, protecting the metal and embellishing the object appearance. The experimental part of the paper have been consisted in work’s similar materials behavioral tests on a simulacrum in order to determine materials answers to different lighting radiation, and this way, determinate its nature. Finally, this information has been used to determine what treatment systems should be used to avoid damaging the forming materials of the piece. This is the final report of the graduate studies in Grade on Preservation and Restoration of Cultural Property imparted at the Faculty of Fine Arts of the Barcelona University in-between the years of 2011 and 2015.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Rosa Senserrich
URI: http://hdl.handle.net/2445/100041
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Martinez_Massot_Memoria.pdf16.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons