Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100341
Title: El lèxic d’origen germànic en el llatí medieval de Catalunya
Author: Jaime Moya, Joan Maria
Director/Tutor: Quetglas, Pere J.
Calvo i Calvo, Lluís
Keywords: Lexicografia
Etimologia llatina
Lingüística històrica
Llatí medieval i modern
Filologia germànica
Lexicography
Latin etymology
Historical linguistics
Medieval and modern Latin language
Germanic philology
Issue Date: 30-Oct-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El nostre treball, que està inserit dins del projecte del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC), compartit per la Universitat de Barcelona i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, ha consistit a elaborar un estudi etimològic del lèxic d'origen germànic que apareix en el llatí medieval de Catalunya. Concretament, s'han estudiat els termes d'origen germànic (gòtic i fràncic) que van penetrar com a substrat en el llatí altmedieval de Catalunya, des de l'antiguitat tardana fins al tombant del segle XII. Els termes germànics suara esmentats, que es troben inclosos en textos diplomàtics, han estat identificats i extrets del corpus documental del GMLC i, després, han estat fixats i distribuïts per lemes, als quals se'ls ha assignat un significat. Al seu torn, els lemes han estat agrupats per famílies lèxiques, en articles encapçalats, per raons metodològiques, per una arrel comuna protogermànica. Els articles que constitueixen el nostre treball presenten l'estructura següent: en primer lloc, s'ofereixen els testimonis documentals (l'exemple més antic de cada forma i variant) de cada lema, tot adjudicant-li un significat; en segon lloc, es consignen les formes romàniques més properes, amb les quals es troben emparentats el lema o lemes llatins estudiats; en tercer lloc, es fa l'estudi etimològic del lema o lemes en qüestió, analitzant fonamentalment els canvis fonètics i morfològics que els ètims germànics patiren per convertir-se en les formes que trobem documentades (llatines o ja directament romàniques); així mateix, es fa una referència succinta a l'ètim germànic en el seu context protogermànic i, al seu torn, a l'ètim protogermànic en el seu context indoeuropeu. Finalment, es recullen, d'una banda, les referències bibliogràfiques generals i, d'una altra banda, les referències bibliogràfiques concretes, corresponents a les notes alfabètiques. Així mateix, l'estudi lingüístic d'aquest lèxic d'origen germànic, que, a més a més, mostra sovint la primera aparició dels mots del romanç preliterari ja parlat en el territori de la Catalunya actual, també ens permet conèixer i comprendre les característiques socials i culturals de l'època.
Our work forming part of the Project Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC), shared by the University of Barcelona and the Higher Council for Scientific Research, consists in carrying out an etymological study on the lexicon of Germanic origin that appears in Medieval Latin of Catalonia. In particular, we have studied the terms of Germanic origin (Gothic and Franconian) that penetrated as a substrate into the early Medieval Latin of Catalonia from Late Antiquity till the end of the twelfth century. The above mentioned German terms which are included in diplomatic texts have been identified and extracted from the documentary corpus of GMLC, then fixed and distributed into lemmata, each of which has been assigned a meaning. In turn, the lemmata have been grouped in lexical families and in articles headed due to methodological reasons by a common Proto-Germanic root. The articles presented in our work have the following structure: first, we offer the documentary evidence (the oldest example of every form and variety) of each lemma, while attributing it a specific meaning; second, we indicate the closest Romanic forms related with the studied Latin lemma or lemmata; third, we carry out an etymological study of the respective lemma or lemmata analysing primarily phonetic and morphological changes suffered by Germanic etymons before becoming the forms encountered in the documentation (Latin or directly Romanic); moreover, we make a brief reference to the Germanic Etymon in Proto-Germanic context and, in turn, to the Proto-Germanic Etymon in Indo-European context; finally, we include, on one hand, general bibliographical references and, on the other hand, precise bibliographical references in regard to the alphabetical notes. Likewise, the linguistic study on the lexicon of Germanic origin in addition to revealing the first appearance of some words of the preliterate Romance, which was already spoken throughout the current territory of Catalonia, also enables us to learn and understand social and cultural characteristics of that period.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100341
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Llatina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMJM_TESI.pdf9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.