Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100812
Title: Metodologies de valoració d'empreses del sector hoteler: contemplant la creació del valor
Author: Santandreu, Pol
Director/Tutor: Casanovas Ramón, Montserrat
Keywords: Valoració d'empreses
Estadística matemàtica
Valor (Economia)
Accions (Borsa)
Hoteleria
Valuation of business enterprises
Mathematical statistics
Value (Economics)
Stocks
Hospitality industry
Issue Date: 12-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Durant els primers tres anys del segle XXI hi va haver a l’estat espanyol una gran inversió en el sector hoteler, sobretot de mans de petits empresaris del sector que buscaven “glamour” y de grans famílies adinerades que van buscar refugi en aquest tipus d’inversions davant la crisi dels mercats borsaris. L’any 2003 es preveia que aquella entrada de capital en el sector generaria un canvi de cicle important. La crisi econòmica esdevinguda per la crisi financera de l’any 2007, va provocar un canvi radical en la tendència de les operacions corporatives i d’inversió realitzades en el sector. El número d’operacions va caure i el preu de valoració d’una habitació hotelera als Estats Units d’Amèrica, va passar dels 99.000 dòlars al 2006 als 56.000 dòlars al 2009 (Rushmore, 2014). Durant els exercicis 2008 i 2009, tant el volum d’operacions de compra venda d’establiments, com el preu de compra dels establiments va experimentar una davallada espectacular. A partir de l’exercici 2010, aquesta tendència es va anar adreçant, arribant durant l’exercici 2012 i 2013 a preus similars als anteriors a la crisi, encara que el número d’operacions encara no arriba als enregistrats els exercicis 2006 o 2007. En aquest estudi es pretén donar una visió de com s’estan abordant actualment aquests processos de concentració des del punt de vista de valoració dels establiments dedicats al negoci hoteler. Així mateix, les turbulències del sector que s’han experimentat al llarg de la darrera dècada, donen una possibilitat d’anàlisi molt més gran, al disposar d’observacions reals amb canvis de tendència que permetran avaluar els inductors de valor des de la perspectiva dels inversors i accionistes de la indústria hotelera, tant en moments d’eufòria i creixement econòmic, com en moments de declivi i crisi del sector. En aquest sentit es fa una revisió de la bibliografia internacional més rellevant en matèria de valoració d’empreses en general i de la valoració d’empreses hoteleres en particular. L'objectiu del treball és la determinació de les variables rellevants per a l'accionista inversor en una cadena hotelera i en quina mesura la variació d'aquestes afecta la variació del valor de cotització de les participacions de les cadenes hoteleres. A partir dels resultats, es confecciona un Model Automàtic de Valoració (AVM). La metodologia del treball consisteix en analitzar una mostra de 16 cadenes hoteleres les accions de les quals cotitzen en diferents mercats organitzats. S’analitzen les relacions entre la variable dependent "Valor dels Fons Propis" amb 17 possibles variables independents, observades durant 6 exercicis econòmics, compresos entre 2006 i 2011. La metodologia estadística aplicada es basa en models regressius bivariants i multivariants. La conclusió del model és que les variables relacionades amb el Valor del Fons Propis de les cadenes hoteleres són la Inversió, l’endeutament, les Vendes, l’EBITDA, el RevPAR, el Número d’Establiments, el Número d’Habitacions i els Establiments en Propietat de cada cadena observada. El model regressiu utilitzat es reflecteix en una senzilla fórmula que es pot utilitzar per valorar la tendència futura de la cotització d'una acció d'una cadena hotelera a partir dels valors esperats d'una sèrie de variables, com són les Vendes, la Inversió, el Benefici Net o l'EBITDA entre d'altres. D'aquesta manera, els inversors poden obtenir un indicador per a la presa de decisions de compra o venda d'accions d'una manera funcional i ràpida, sense precisar de sofisticades eines ni coneixements econòmics i financers.
The aim of this work is the determination of the relevant variables for shareholder investor in hotel chains and to define to which extend their variation affect the value of trading change of the chain shares. The results serve as a base to build-up an Automatic Valuation Model (AVM). The methodology consists in analyzing a sample of 16 hotel chains whose shares are traded in several regulated markets, for which the relationship between the dependent variable "Value of Equity" with 17 potential independent variables analyzed, observed for 6 fiscal years, between 2006 and 2011. Multivariate models are used. The model represents a simple formula to assess the future trend of the market price of one share of a chain from the expected value of a series of variables, such as sales or EBITDA among others. Thus, investors may get a functional and quickly indicator taking purchase or sale decisions, without requiring complicated economic and financial knowledge.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100812
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Economia i Organització d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PSG_TESI.pdf5.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.