Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101330
Title: Impacte d’una campanya de prevenció d’Infecció Nosocomial a una Unitat de Cures Intensives Pediàtriques. Utilitat d’un registre multicèntric d’infecció nosocomial
Author: Esteban Torné, Elisabeth
Director/Tutor: Jordán García, Iolanda
Ferrer Roca, Ricard
Keywords: Pediatria
Infeccions nosocomials
Unitats de cures intensives
Pediatrics
Nosocomial infections
Intensive care units
Issue Date: 2-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: INTRODUCCIÓ: La infecció nosocomial (IN) a les Unitats de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP) incrementa la morbimortalitat dels nens. En aquesta memòria de tesi doctoral es presenten dos estudis relacionats. El primer valora l’impacte d’ una campanya de prevenció d’IN a la UCIP, i el segon presenta un registre multicèntric d’IN a UCIP a Espanya. HIPÒTESIS: La campanya de prevenció d’IN a la UCIP podria disminuir les taxes d’IN i comportaria un descens de la morbimortalitat dels pacients. La creació d’un registre nacional multicèntric d’IN a les UCIPs permetria tenir informació sobre l’epidemiología de la infecció i el perfil de resistències. METODOLOGIA: El primer treball és un estudi prospectiu amb intervenció múltiple per reduir IN a la UCIP de l’hospital Sant Joan de Déu. Es dividí en tres períodes: Pre-intervenció (2006), intervenció (2007) en el que simplementaren els mesures i el període de seguiment a llarg plaç (2008). La intervenció radicava en tres accions principals: Crear un grup de Control d’ infecció, un programa educatiu d’higiene de mans i aplicar un paquet de mesures per reduir la IN. S’inclogueren nens ingressats a la UCIP t més de 24 hores. Es calcularen taxes de Bacterièmia relacionada con catèter (BRC), pneumònia associada a ventilació mecànica (NAVM) i infecció urinària associada a sondatge uretral (ITU-SU). El segon estudi és un estudi multicèntric prospectiu, observacional i descriptiu. El 2007 es creà el registre VINCIP (Vigilancia de Infección Nosocomial en Cuidados Intensivos Pediátricos). Es recolliren dades durant un mes (1-31 de març) per cada any d’estudi (2008-2012). No es van fer intervencions específiques durant aquest període com grup, però la majoria de les UCIPs implementen mesures per reduir la IN. Es recolliren taxes de BRC, NAVM i ITU-SU, microorganismes causants i patrons de resistències. RESULTATS: Primer estudi: S’inclogueren 851, 822 y 940 pacients, respectivament. Milloraren la taxa de BRC (8.1 a 6/1000-dies de catèter venós central CVC, p = 0.640), la de NAVM (28.3 a 10.6/1000 dies de ventilació mecànica, p = 0.005) i ITU-SU (23.3 a 5.8/1000 dies de sonda urinària, p < 0.001). Es va reduir l’estada hospitalària (18.56 vs 14,57 dies, p = 0,035) i la mortalitat (5,1% a 3,3%, p = 0.056). El model de regressió logística multivariable mostrà que la presència d’IN era factor independent de risc de mortalitat (OR 2.35 [95% IC, 1.02-5.55]; p = 0.046). Durant el seguiment a llarg plaç (en comparació amb el període pre-intervenció), les taxes van seguir millorant, BRC 4,6/1000 dies de CVC; NAVM, 9,1/1000 dies de ventilació mecànica i ITU-SU 5,2/1000 dies de sonda urinària (p = 0,205, p = 0.001 i p < 0.001 respectivament). Segon estudi. Ingressaren 3667 pacients. El nombre de pacients amb infecció nosocomial fou 90 (2.45%). La mitja de taxes dels 5 anys foren: BRC 3.8/1000 dies de CVC, NAVM 7.5/1000 dies de ventilació mecànica i ITU-SU 4.1/1000 dies de sonda urinària. Les taxes es reduiren homogèniament des de 2009 a 2012: BRC de 5.83 (95% CI 2.67- 11.07) a 0.49 (95% CI 0.0125- 2.76), p =0.0029; NAVM de 10.44 (95% CI 5.21-18.67) a 4.04 (95% CI 1.48-8.80), p= 0.0525; ITU-SU 7.10 (95% CI 3.067-13.999) a2.56 (95% CI 0.697-6.553), p= 0.0817; respectivament. Microorganismes: 63 de 99 (83.6%) bacteris gram-negatius (36.5% resistents), 19 (19.2%) bacteris gram-positius i 17 (17.2%) infeccions per Candida spp. CONCLUSIONS: Respecte al primer estudi, la campanya de prevenció d’IN va baixar globalment les taxes d’IN, l’estada hospitalària i la mortalitat. Els resultats es mantingueren en el període de seguimient a llarg plaç. Respecte al segon estudi presentat, els sistemes de vigilància local aporten informació per millorar les taxes d’infecció nosocomial, així com el patró de resistències.
INTRODUCTION: Nosomial infections (NI) in the Pediatric Intensive care Unit (PICU) increases morbidity and mortality of patients. In this thesis we include two related articles. OBJECTIVES: - First study: To evaluate whether a quality improvement intervention could reduce NI in a PICU. - Second study: To report 5-years of NI surveillance data, as well as trends in infections by multidrug resistant organisms in Spanish PICU. METODOLOGY: - First article: Prospective interventional cohort study conducted during three periods: preintervention period, intervention period, and long-term follow-up. The quality improvement intervention consisted of the creation of an infection control team, a program targeting hand hygiene, and quality practices focused on preventing NI. - Second article: multicentre, prospective, descriptive and observational study was conducted using the data from surveillance system for NI created in 2007 for Spanish PICU. Data were collected for one month, between 01 and 31 March, for every study year (2008–2012). RESULTS: - First study: We included 851, 822 and 940 patients. Compared with the preintervention period, in the intervention period, the rates of central line–associated bloodstream infection (CLABSI) decreased from 8.1to 6/1,000 central venous catheter-days (p = 0.640), ventilator associated pneumonia (VAP) decreased from 28.3 to 10.6/1,000 days of ventilation (p = 0.005), and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) decreased from 23.3 to 5.8/1,000 urinary catheter-days (p < 0.001). Furthermore, hospital length of stay decreased from 18.56 to 14.57 days (p = 0.035) and mortality decreased from 5.1% to 3.3% (p = 0.056). - Second study: A total of 3667 patients were admitted to the units during the study period. There were 90 (2.45%) patients with NI. The mean rates during the 5 years study were:CLABSI, 3.8/1000 central venous catheter-days, VAP 7.5/1000 endotracheal tube-days, and cathet CAUTI 4.1/1000 urinary catheter-days. All rates homogeneously decreased from 2009 to 2012. The microorganism analysis: 63 of the 99 isolated bacteria (63.6%) were Gramnegative bacteria (36.5% were resistant), 19 (19.2%) Gram-positive bacteria, and 17 (17.2%) were Candida spp. CONCLUSIONS: A multifaceted quality improvement intervention reduced nosocomial infections rates, hospital length of stay, and mortality in our PICU. The local surveillance systems provide information for dealing with nosocomial infections
URI: http://hdl.handle.net/2445/101330
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EET_TESI (1).pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons