Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108552
Title: Anàlisi del moviment estudiantil a Catalunya (2011-2016): Identificació dels punts forts i punts febles del moviment
Author: Garcia Font, Carla
Director/Tutor: Oliver, Esther
Keywords: Sociologia
Moviments estudiantils
Catalunya
Sociology
Catalonia
Student movements
Bachelor's theses
Issue Date: Feb-2017
Abstract: (cat) Aquesta recerca pretén analitzar el moviment estudiantil català amb l’objectiu de trobar quins són els punts forts i quins són els punts febles de la seva configuració, i poder enfortir el moviment a partir d’aquest diagnòstic. Per a realitzar aquesta tasca, en primer lloc repassarem diferents teories dels moviments socials i l’acció col·lectiva, per tal de dissenyar un model d’anàlisi; en segon lloc, es durà a terme una recerca bibliogràfica sobre el moviment estudiantil la qual es completarà amb entrevistes a participants d’aquest; i en darrer lloc, conduirem l’anàlisi d’aquesta informació a partir del model teòric. Un cop identificats els punts forts i febles, conclourem quina línia d’actuació hauria de seguir el moviment.
(eng) This research aims to analyse the Catalan students’ movement in order to identify which are the strong points and the weak points of the movement, and so be able to reinforce it through this diagnosis. To accomplish this task, in the first place, we will review different theories about social movements and the collective action, order to design an analysis model; secondly, we will review the bibliography about the students’ movement, and complete the information obtained with some interviews to the participants of the movement; lastly, we will apply the analysis model to the information obtained. Once identified the strong and weak points, we will conclude which lines of action should follow the movement.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Esther Oliver Pérez
URI: http://hdl.handle.net/2445/108552
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Garcia-Carla-febrer17.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons