Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1086
Title: Normativa d'ensenyaments propis de pregrau. Aprovada per la Junta de Govern de la Universitat en la sessió de data 16 de març de 1995
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Universitat de Barcelona
Títols acadèmics
Educació superior
Normes
Normativa UB
Issue Date: 1995
Abstract: La Llei orgànica 11/83, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix en l'article 28.3 que les universitats, fent ús de la seva autonomia, poden impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols i diplomes que no tinguin validesa a tot el territori nacional. L'article 116 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona recull la possibilitat que la Universitat estableixi ensenyaments específics d'interès social dins de la seva activitat normal que requereixen l'aprovació de la Junta de Govern i del Consell Social, i que condueixen a l'obtenció del corresponent TÍTOL PROPI de la Universitat, expedit a l'empara de l'article 28.3 de l'LRU, sense que tingui el caràcter oficial previst a l'art. 28.1.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1086
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
normativa_ensenyaments_propis_pregrau.pdf35.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons