Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113529
Title: Malalties de transmissió sexual a urgències pediàtriques
Other Titles: Enfermedades de transmisión sexual en urgencias pediátricas
Sexually transmitted diseases in pediatric emergency care
Author: Díaz Sabogal, Diana
Curcoy Barcenilla, Ana Isabel
Trenchs Sainz de la Maza, Victoria
Giménez Roca, Clara
Luaces Cubells, Carles
Keywords: Malalties de transmissió sexual
Abús sexual envers els infants
Adolescents
Urgències en pediatria
Sexually transmitted diseases
Child sexual abuse
Teenagers
Pediatric emergencies
Issue Date: 17-Feb-2014
Publisher: Societat Catalana de Pediatria
Abstract: Determinar les característiques dels pacients diag- nosticats de malalties de transmissió sexual (MTS) a urgèn- cies i establir la freqüència en què són degudes a abús sexual. Mètode. Estudi retrospectiu fet entre el gener del 2007 i el desembre del 2011. S'inclouen els pacients menors de 18 anys diagnosticats a urgències d'MTS -infecció per Neisse- ria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema palli- dum, , virus d'immunodeficiència humana (VIH), virus del pa- pil loma humà (VPH) i virus herpes simple tipus 2 (VHS-2)-. Resultats. S'han trobat 28 pacients (6 casos / 100.000 vi- sites); mediana d'edat 15,9 anys (p. 25-75: 13,9-17,5); tots adolescents excepte 4, menors de 7 anys; 23 (82,1%) de sexe femení. Els motius de consulta són: 8 (28,6%) lesions cutànies, 6 (21,4%) secreció vaginal/uretral, 6 (21,4%) dolor abdominal, 1 (3,6%) febre, 1 (3,6%) pro- miscuïtat, 1 (3,6%) nàusees i vòmits i 5 (17,9%) infecció asimptomàtica. En 8 casos (28,6%) el motiu incloïa la sos- pita d'abús sexual (3 remesos pel pediatre i 5 per mani- festació del menor). Tretze casos (46,4%) són valorats con- juntament amb Ginecologia, 6 (21,4%) amb Dermatologia i 11 (39,3%) amb la Unitat Funcional d'Abús al Menor de l'Hospital. Es diagnostiquen microbiològicament 10 (35,7%) infeccions per N. Gonorrhoeae, , 6 (21,4%) per C. Trachomatis , 6 (21,4%) per VPH, 3 (10,7%) per VIH, 2 (7,2%) per VHS-2 i 2 (7,2%) per T. Pallidum. Una adoles- cent amb malaltia inflamatòria pèlvica presenta coinfecció per N. Gonorrhoeae i C.. trachomatis. . Finalment es diagnos- tiquen d'abús sexual 10 pacients (35,7%). Conclusions. Els diagnòstics d'MTS a Urgències es donen bàsicament en adolescents; en infants petits cal sospitar abús. Malgrat que són molt poc freqüents, és important conèixer els signes guia per poder fer un diagnòstic precoç i minimitzar-ne les conseqüències.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.scpediatria.cat/adjunts_mails/1921-publ-avant.pdf
It is part of: Pediatria Catalana, 2014, vol. 74, num. 4, p. 159-162
URI: http://hdl.handle.net/2445/113529
ISSN: 1135-8831
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
648149.pdf88.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.