Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114438
Title: Pràctiques obstètriques en l'atenció al part normal hospitalari: satisfacció, cost i variabilitat segons el model d´atenció públic o privat
Author: Garriga Comas, Neus
Director/Tutor: Goberna Tricas, Josefina
Caïs, Jordi
Keywords: Part
Satisfacció dels pacients
Anàlisi cost-benefici
Avaluació de l'assistència mèdica
Partution
Patient satisfaction
Cost effectiveness
Medical care evaluation
Issue Date: 20-Jul-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El part ha passat de ser un procés fisiològic a rebre la consideració d'un procediment controlat amb moltes intervencions mèdiques. Davant la multitud de factors que poden influir en la variabilitat en l'atenció al part, aquest estudi es centra en un dels factors claus que és la titularitat de l'hospital. OBJECTIU: Comparar el procés assistencial que reben les dones en l’atenció al part hospitalari, a la Fundació Althaia, segons el model assistencial públic o privat durant els anys 2012-2013. ÀMBIT D’ESTUDI: Les 2 àrees de parts i les 2 unitats maternoinfantils que ofereix la Fundació Althaia. DISSENY: Estudi observacional, longitudinal, prospectiu i analític de Cohorts SUBJECTES D’ESTUDI: Es van estudiar les dones de baix i mitjà risc ateses a la Fundació Althaia durant els anys 2012-2013. 140 subjectes per el grup de dones amb assistència pública i 140 subjectes per al grup de dones amb assistència privada. INSTRUMENTS: En una graella de dades d’elaboració pròpia, les llevadores van recollir a la sala de parts les variables de les pràctiques realitzades i els resultats perinatals obtinguts i en el postpart es va recollir la satisfacció de la dona, el tipus d’alletament i el tipus d’alta. Al mes de l’alta es va recollir el cost del procés del part hospitalari. PRINCIPALS MESURES DE RESULTAT: Diferències entre les pràctiques basades en l’evidència científica, la satisfacció i el cost en l’atenció al part normal hospitalari depenent si les dones varen ser ateses en el model d’atenció públic o privat. RESULTATS: Es van trobar diferències estadísticament significatives amb p <0,001 en les característiques sociodemogràfiques. La mitjana d'edat de les dones del model públic, 30,7 anys (DE= 5,2), va ser inferior a la mitjana d'edat de les dones del model privat, 33,7 anys (DE= 4,1). El nivell d'estudis que tenien les dones de la privada va ser superior i la variabilitat en els país de procedència va ser més elevat en el model públic on només un 69,1% eren autòctones en front a un 98,6% en el model privat. Es van analitzar 39 pràctiques obstètriques que la dona pot rebre en el transcurs del part i els resultats obtinguts ens mostren que hi va haver variabilitat entre els dos models en un 61,53% de les pràctiques. No es van observar diferències estadísticament significatives en el grau de satisfacció que van expressar les dones, trobant pels dos models un elevat grau de satisfacció, amb una mitjana de 9,1 (DE= 0,9) en el model públic i de 8,7 (DE= 1,3) en el model privat. Només es van observar diferències estadísticament significatives entre els dos models en el cost del part normal, trobant un cost de 1.298,1€ (DE= 943,4) pel model públic i de 1.307,5€ (DE= 304,1) pel model privat. CONCLUSIONS: La variabilitat en les pràctiques obstètriques que existeix entre el model públic i privat no influeix en la satisfacció de les dones. El cost del part pels dos models assistencials és igual en tots dos centres exceptuant el cost del part normal que és superior en el model assistencial privat.
[eng] Childbirth assistance has gone from being a physiological process to the status of a controlled process with many medical interventions. Given the multitude of factors that can influence the variability in delivery care, this study focuses on one of the key factors wich is the type of hospital. OBJECTIVE: Compare care process in women receiving attention, at “Fundació Althaia”, according to public or private healthcare model during the years 2012-2013. SETTING: The two areas of childbirth and two maternity units offering “Fundació Althaia”. DESIGN: Observational, longitudinal, prospective analytic cohort. Subjects: We studied women with low or medium risk attended at “Fundació Althaia” during the years 2012-2013. INSTRUMENTS: In a data sheet of own elaboration, midwives were collected in the delivery room variables of practices and results obtained perinatal and postpartum picked up the satisfaction of the woman, the kind of breastfeeding and the kind of discharge. To the month of discharge picked up the cost of hospital delivery process.. RESULTS: We found statistically significant differences with p <0.001 sociodemographic characteristics. The average age of women in the public model, 30.7 years (SD= 5.2) was lower than the average age of women in the private model 33.7 years (SD= 4,1). The education level of women in the private sector was higher. Variability in the country of origin was higher in the public model, where 69.1% were native versus 98.6% in the private model. We analyzed 39 obstetric practices that women can receive during childbirth and the results show that there was variability between the two models in 61.53% of the placement. There were no statistically significant differences in the degree of satisfaction women expressed, finding a high level of satisfaction in the two models, with an average of 9.1 (SD= 0.9) in the public model and 8.7 (SD= 1.3) in the private model. Only statistically significant differences were observed between the two models in the cost of normal childbirth, finding an average cost of €1,298.1 (SD= 943.4) in the public model and €1,307.5 (SD= 304.1) in the private model. CONCLUSIONS: The variability in the obstetric practices between the public and private model does not affect satisfaction of women. The cost of delivery care for both models is the same in both centers excepting the cost of normal labor that is higher in the private healthcare model.
[spa] El parto ha pasado de ser un proceso fisiológico a recibir la consideración de un procedimiento controlado con muchas intervenciones médicas. Ante la multitud de factores que pueden influir en la variabilidad en la atención al parto, este estudio centra su atención en uno de los factores clave que es la titularidad del hospital. OBJETIVO: Comparar el proceso asistencial que reciben las mujeres en la atención al parto hospitalario, en la "Fundació Althaia", según el modelo asistencial público o privado durante los años 2012-2013. ÁMBITO DE ESTUDIO: Las 2 áreas de parto y las 2 unidades maternoinfantiles que ofrece la "Fundació Althaia". DISEÑO: Estudio observacional, longitudinal, prospectivo y analítico de Cohortes. SUJETOS DE ESTUDIO: Se estudiaron las mujeres de bajo y medio riesgo atendidas en la "Fundació Althaia" durante los años 2012-2013. 140 sujetos para el grupo de mujeres con asistencia pública y 140 sujetos para el grupo de mujeres con asistencia privada. INSTRUMENTOS: En una parrilla de datos de elaboración propia, las comadronas recogieron en la sala de partos las variables de las prácticas clínicas realizadas y los resultados perinatales obtenidos y en el postparto se recogió la satisfacción de la mujer, el tipo de lactancia y el tipo de alta. Al mes del alta se recogió el coste del proceso del parto hospitalario. PRINCIPALES MEDIDAS DE RESULTADO: Diferencias entre las prácticas basadas en la evidencia científica, la satisfacción y el coste en la atención al parto hospitalario en función de si las mujeres fueron atendidas en el modelo de atención público o privado. RESULTADOS: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con p<0,001 en las características sociodemográficas. La media de edad de las mujeres del modelo público 30,7 años (DE= 5,2), fue inferior a la media de edad de las mujeres del modelo privado 33,7 años (DE= 4,1). El nivel de estudios que tenían las mujeres de la privada fue superior y la variabilidad en el país de procedencia fue más elevado en el modelo público donde sólo un 69,1% eran autóctonas frente a un 98,6% en el modelo privado. Se analizaron 39 prácticas obstétricas que la mujer puede recibir en el transcurso del parto y los resultados obtenidos muestran que hubo variabilidad entre los dos modelos en un 61,5% de las prácticas. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el grado de satisfacción que expresaron las mujeres, encontrando para los dos modelos un elevado grado de satisfacción, con una media de 9,1 (DE= 0,9) en el modelo público y de 8,7 (DE= 1,3) en el modelo privado. Sólo se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos modelos en el coste del parto normal, resultando un coste de 1.298,1€ (DE= 943,4) para el modelo público y de 1.307,5€ (DE= 304,1) para el modelo privado. CONCLUSIONES: La variabilidad en las prácticas obstétricas que existe entre el modelo público y privado no influye en la satisfacción de las mujeres. El coste del parto para los dos modelos es igual en los dos centros exceptuando el coste del parto normal que es superior en el modelo asistencial privado.
URI: http://hdl.handle.net/2445/114438
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGC_TESI.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons