Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117272
Title: Reflexos primaris retinguts i la seva relació amb dificultats d’aprenentatge segons l’INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology)
Author: Ortega Ruiz, Marta
Director/Tutor: Godall, Teresa
Keywords: Educació primària
Trastorns de l'aprenentatge
Reflexos (Fisiologia)
Learning disabilities
Reflexes
Issue Date: 4-Jul-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta recerca té com a finalitat principal detectar la presència de reflexos primaris retinguts en els alumnes de cinquè de primària de les escoles de Valls. De manera unànime, els autors de desenvolupament infantil estan d’acord que els reflexos del desenvolupament o, com en aquest treball els nomenem, els reflexos primaris, apareixen en el fetus i en el nadó com un indici de bon funcionament de l’evolució del sistema nerviós. Un nounat arriba al món amb una sèrie de reflexos primitius que contribueixen d’alguna manera al seu naixement, a la seva supervivència i al posterior desenvolupament en els primers mesos de vida extrauterina. Aquests també proporcionen un camp d’entrenament de funcions motrius que apareixeran posteriorment i es considera que haurien de desaparèixer en infants sans abans del primer any de vida. Aquestes creences, que com a fisioterapeuta compartia amb tants altres professionals, es van desmuntar quan vaig conèixer el mètode INPP (the Institute for Neuro-Physiological Psychology) i la seva aportació sobre la retenció reflexa. No considerem que sigui un fracàs del sistema nerviós en evolució, però Blythe (1979) i Goddard (2005) han comprovat que alguns infants, passats els primers sis mesos de vida, continuen presentant rastres d’aquests reflexos primaris actius, el que ells anomenen immaduresa neuromotriu, que poden tenir relació amb dificultats que poden afectar l’aprenentatge. Aquesta tesi s’emmarca en la investigació educativa, seguint els postulats del paradigma quantitatiu. Hem avaluat la presència reflexa d’una població escolar a cinquè de primària de la ciutat de Valls; concretament, la presència dels reflexos primitius vestibulars descrits per l‘INPP. Al mateix temps, també hem utilitzat proves estandarditzades de rendiment motor i acadèmic (KTK i Proves d’Avaluació Diagnòstica) per poder comparar els resultats. Dels resultats obtinguts, se’n desprèn la voluntat de seguir investigant en el coneixement del perfil reflex de l’alumnat per poder detectar alumnes susceptibles de patir dificultats en l’aprenentatge, per manca d’oportunitats concretes, o senzillament per no poder-los-hi assegurar un desenvolupament madur i complet en els sistemes neuromuscular, psíquic, social i cognitiu que els permeti ser autònoms durant el joc i el moviment, en entorns adequats a cada moment evolutiu. Creiem que el seguiment del desenvolupament neuromotriu de base és una bona prevenció davant de diverses dificultats d’aprenentatge.
[eng] This research mainly aims at detecting the presence of primary reflexes retained by the fifth grade students from the schools in Valls. Generally, it is known that a newborn comes to the world with several primary reflexes, which contribute in various manners to their birth, survival and future development during their first months of extrauterine life, and they are supposed to disappear before the first year of life in healthy children. These beliefs as a physiotherapist vanished when I first heard of INPP (the Institute for Neuro-Physiological Psychology), and their claim about some children who fail to mature their central nervous system during their first 6 months of life and continue growing with the presence of primary reflexes, what they call neuromotor immaturity. We focus on how those retained primary reflexes can cause several reactivities, which interfere with the control of voluntary movements, balance, coordination and oculomotor functions, among others. All these abilities are considered basic physical requirements of the learning process, therefore, the presence of these reflexes beyond the first year of life, can cause future consequences. This thesis is part of research in education, following the principles of the quantitative paradigm. We have collected data about the presence of primary vestibular reflexes that have been believed to be related to learning, described by INPP, from fifth grade students. At the same time, we have also used standardized tests for motor and academic performances (KTK and Evaluation Diagnostic Tests) in order to be able to compare the results. From the results obtained sheds the importance of knowing the students’ reflex profile in order to detect students with a likelihood of being susceptible of suffering from learning difficulties, due to a lack of concrete opportunities, or simply for not being able to assure them a mature and complete development in their neuromuscular, psychic, social and cognitive systems which allow them to be self-sufficient during the games and movements, in appropriate surroundings at every evolutionary moment. We believe that the tracking of the neuromotor development is the best prevention when it comes to learning disorders.
URI: http://hdl.handle.net/2445/117272
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MOR_TESI.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons