Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11754
Title: Bootstrapping pairs in Distance-Based Regression
Author: Boj del Val, Eva
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Fortiana Gregori, Josep
Keywords: Anàlisi de regressió
Previsió
Mostreig (Estadística)
Assegurances d'automòbils
Regression analysis
Forecasting
Sampling (Statistics)
Automobile insurance
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/154]
Abstract: La regressió basada en distàncies és un mètode de predicció que consisteix en dos passos: a partir de les distàncies entre observacions obtenim les variables latents, les quals passen a ser els regressors en un model lineal de mínims quadrats ordinaris. Les distàncies les calculem a partir dels predictors originals fent us d'una funció de dissimilaritats adequada. Donat que, en general, els regressors estan relacionats de manera no lineal amb la resposta, la seva selecció amb el test F usual no és possible. En aquest treball proposem una solució a aquest problema de selecció de predictors definint tests estadístics generalitzats i adaptant un mètode de bootstrap no paramètric per a l'estimació dels p-valors. Incluim un exemple numèric amb dades de l'assegurança d'automòbils.
- Distance-based regression is a prediction method consisting of two steps: from distances between observations we obtain latent variables which, in turn, are the regressors in an ordinary least squares linear model. Distances are computed from actually observed predictors by means of a suitable dissimilarity function. Being in general nonlinearly related with the response their selection by the usual F tests is unavailable. In this paper we propose a solution to this predictor selection problem, by defining generalized test statistics and adapting a non-parametric bootstrap method to estimate their p-values. We include a numerical example with automobile insurance data.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06154.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/154
URI: http://hdl.handle.net/2445/11754
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154.pdf415.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons