Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11953
Title: Els Factors competitius de les pimes a Catalunya
Author: Somoza López, Antonio
Vallverdú Calafell, Josep
Keywords: Petita i mitjana empresa
Competència econòmica
Anàlisi financera
Rendibilitat
Rendiment
Recursos humans
Small business
Competition
Investment analysis
Rate of return
Performance
Human capital
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/166]
Abstract: El principal objectiu d'aquest estudi és reflectir quins són els principals factors competitius per a les pymes a Catalunya. Per això, es va escollir una mostra de 1000 empreses de diferents sectors i amb els límits que marca la Unió Europea per a definir una pyme. A partir d'aquí, es va analitzar la informació financera. Amb aquesta font d'informació, es va poder arribar a la conclusió que tots aquells aspectes relacionats amb el personal i reflectits a través de ràtios, eren els més significatius estadísticament per a poder explicar la rendibilitat en les empreses. També es va enviar un qüestionari a la mostra esmentada i es va preguntar el punt de vista del gestor o empresari. Només 50 empreses van contestar, i una vegada més, el factor humà es va revelar com el més important. S'ha d'assenyalar que altres elements tals com la inversió en tecnologia, que s'esperava fossin significatius, no van donar els resultats esperats en el sentit que cap altre fos considerat tan rellevant com els recursos humans.
- The aim of this study is to reflect which the main competitive factors for small and medium businesses are today in Catalonia. For this reason, it has been chosen a sample of 1000 small businesses approximately (according the EU criteria) and analysed the financial information. From this source, it is possible to argue that all aspects related to personnel show the ratios with more statistical significance in order to explain profitability. Also, it has been sent a questionnaire to the firms of the sample and asked the managerial point of view about their opinion about different issues related with competitiveness. Only 50 firms responded our requirement and human resources prevealed to be the most important one. We expected that other factors such as innovation or investment in technology were among the most relevant. Nevertheless the results were definitive in the sense that no other aspect was as relevant as the mentioned.
- El principal objetivo de este estudio es reflejar cuáles son los principales factores competitivos para las pymes en Cataluña. Por ello, se escogió una muestra de 1000 empresas de diferentes sectores y con los límites que marca la Unión Europea para definir una pyme. A partir de ahí, se analizó la información financiera. Con esta fuente de información, se pudo llegar a la conclusión de que todos aquellos aspectos relacionados con el personal y reflejados a través de ratios, eran los más significativos estadísticamente para poder explicar la rentabilidad en las empresas. También se envió un cuestionario a la muestra mencionada y se preguntó el punto de vista del gestor o empresario. Sólo 50 empresas contestaron, y una vez más, el factor humano se reveló como el más importante. Se ha de señalar que otros elementos tales como la inversión en tecnología, que se esperaba fueran significativos, no dieron los resultados esperados en el sentido de que ningún otro fuera considerado tan relevante como los recursos humanos.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06166.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/166
URI: http://hdl.handle.net/2445/11953
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Empresa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
166.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons