Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120083
Title: Elaboració d’un instrument d’avaluació basat en la teoria de la ment: la BAT (Bateria d’Avaluació de la Teoria de la Ment)
Author: Serra i Mayoral, Anna
Director/Tutor: Calderón Garrido, Caterina
Pomarol-Clotet, Edith
Keywords: Filosofia de la ment
Esquizofrènia
Percepció social
Philosophy of mind
Schizophrenia
Social perception
Issue Date: 29-Sep-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: La teoria de la ment (ToM) fa referència a la capacitat d’atribuir estats mentals a un mateix i als demés. Des de que Frith (1992) suggerís un defecte a nivell metarrepresentacional a l’esquizofrènia, diversos autors han descrit alteracions de les capacitats ToM que podrien explicar alguns dels símptomes presents en aquest trastorn. Les crítiques a la metodologia emprada per avaluar la ToM es centren en l’escassa validesa ecològica dels tests clàssicament emprats i el buit important d’investigació respecte a les propietats psicomètriques. A més, la majoria de les proves es centren en un sol paradigma, pel que podrien no mostrar una imatge completa dels dèficits existents en els diferents dominis de la ToM. OBJECTIU I HIPÒTESIS: L’objectiu principal era elaborar una bateria que permetés l’avaluació de la ToM en subjectes adults afectes d’esquizofrènia en un format audiovisual més ecològic. Els objectius secundaris eren comparar el rendiment d’una mostra de pacients esquizofrènics i controls aparellats per edat i QI premòrbid a la BAT i a la resta de proves socials, analitzar les propietats psicomètriques de la bateria i la seva validesa en pacients amb esquizofrènia, examinar la relació entre la puntuació a la BAT i la simptomatologia clínica i examinar la relació entre la puntuació a la BAT i les proves neuropsicològiques administrades per avaluar les funcions executives i la memòria. Les hipòtesis eren que seria possible desenvolupar una bateria en un format audiovisual útil en la pràctica clínica i sensible a l’afectació de la ToM trobada en pacients esquizofrènics, que la mostra clínica obtindria un rendiment pitjor a la bateria respecte a la mostra control, que la bateria mostraria una bona validesa interna i convergent, que les diferents síndromes clíniques obtindrien una puntuació a la BAT diferent i que la BAT correlacionaria amb les funcions executives però, no amb la memòria. MÈTODES: La mostra final estava formada per 30 pacients diagnosticats d’esquizofrènia, en fase d’estabilitat i 30 subjectes control aparellats per edat i QI premòrbid. El protocol d’avaluació incloïa: escales clíniques (PANSS i EEAG), estimació del QI i QI premòrbid (WASI i TAP), tests de cognició bàsica (RBMT i BADS) i de cognició social (“Mind in the eye”, “Faux-pas test”, Creences falses de segon ordre) juntament amb la nova bateria. La bateria desenvolupada era un DVD que constava de 60 escenes d’aproximadament 1 minut de durada que representaven 12 capacitats incloses dins la teoria de la ment: les creences falses de 1er i 2on ordre, el faux-pas, la identificació de la mentida i de la mentida pietosa, la comprensió de la metàfora i de la ironia, la comprensió de la intencionalitat, de la decepció, el judici moral i la identificació de les emocions bàsiques i complexes. RESULTATS: Els resultats indicaven que la nova bateria era sensible a les alteracions de la ToM a l’esquizofrènia, mostrava una bona validesa interna (α= 0,85 i ω= 0,89) i convergent. L’anàlisi factorial identificava 2 factors: empatia i raonament, amb un bon ajustament. Els dos factors trobats s’apropen als conceptes de ToM afectiva i ToM cognitiva proposats Shamay-Tsoory i col·laboradors (2007). La correlació amb les síndromes clíniques indicava una correlació negativa i significativa amb la síndrome desorganitzada i negativa però, no amb la positiva. Per últim, la puntuació de la BAT correlacionava amb el rendiment en funcions executives però, no amb la memòria DISCUSSIÓ: la BAT es un instrument vàlid, ecològic i pràctic per l’avaluació de la ToM a l’esquizofrènia que permet mostrar un perfil mes complet de la seva afectació i que ha demostrat tenir bones propietats psicomètriques.
[eng] INTRODUCTION: Theory of mind (ToM) refers to the ability to attribute mental states to oneself as well as to others. Since Frith (1992) suggested a dysfunction in a metarepresentational level in schizophrenia, many authors have described impairments in ToM abilities that could account for some of the symptoms present in psychotic disorders. Criticism of the methodology focuses on the limited ecological validity of the tests traditionally used and the lack of research regarding their psychometric properties. In addition, most tests focus on a single paradigm, so they might fail to show an accurate profile of the existing deficits in the different domains included in ToM. OBJECTIVE AND HYPOTHESIS: The main aim of this research was to develop a battery to assess ToM abilities in schizophrenia in a more ecological audio-visual format. Secondary objectives were to compare the performance of a sample of schizophrenic patients with a control sample in the BAT and the rest of the social tests; to examine the psychometric properties of the battery; to examine the correlation between the clinical syndromes and the BAT and, finally, to examine the correlation between the neuropsychological tests and the BAT. The hypothesis were that it would be possible to develop a new battery that would be usable and sensible to the ToM impairments found in schizophrenia; that the clinical sample would perform worse than the controls; that the new developed battery would have good psychometric properties; that the clinical syndromes would obtain a different BAT score and that BAT will correlate with the executive function but not with memory. METHODS: the final sample consisted of 30 patients diagnosed with schizophrenia in a stabilized phase and 30 control subjects matched by age and premorbid IQ. The clinical protocol included: clinical scales (PANSS and EEG), a premorbid IQ and IQ estimation (TAP and WASI), tests of basic cognition (RBMT and BADS) and social cognition (Mind in the eye, Faux-pas test, second-order false beliefs test) along with the new developed battery. RESULTS: The results indicated that the BAT was sensible to detect the ToM impairments in schizophrenia, showed good internal consistency (α= 0.85 and ω= 0.89) and concurrent validity. The factorial analysis isolated two factors: empathy and reasoning, with a good adjustment. The BAT showed a significant and negative correlation with the disorganized and negative syndromes but not with the positive syndrome. Finally, the BAT showed a significant correlation with the executive functioning but not with memory. DISCUSSION: this new battery (the BAT) is a valid, ecological and usable tool for the assessment of ToM in psychotic patients which allows obtaining a more complete profile of their impairment, and has shown good psychometric properties.
URI: http://hdl.handle.net/2445/120083
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Clínica i Psicobiologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASiM_TESI.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.