Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12048
Title: Towards a theory of the credit-risk balance sheet (II). The evolution of its structure
Author: Vallverdú Calafell, Josep
Somoza López, Antonio
Moya Gutiérrez, Soledad
Keywords: Cobrament de comptes
Risc (Economia)
Crèdit comercial
Risc de crèdit
Fallida
Matemàtica financera
Collecting of accounts
Risc
Commercial credit
Credit risk
Bankruptcy
Business mathematics
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/165]
Abstract: This article has an immediate predecessor, upon which it is based and with which readers must necessarily be familiar: Towards a Theory of the Credit-Risk Balance Sheet (Vallverdú, Somoza and Moya, 2006). The Balance Sheet is conceptualised on the basis of the duality of a credit-based transaction; it deals with its theoretical foundations, providing evidence of a causal credit-risk duality, that is, a true causal relationship; its characteristics, properties and its static and dynamic characteristics are analyzed. This article, which provides a logical continuation to the previous one, studies the evolution of the structure of the Credit-Risk Balance Sheet as a consequence of a business¿s dynamics in the credit area. Given the Credit-Risk Balance Sheet of a company at any given time, it attempts to estimate, by means of sequential analysis, its structural evolution, showing its usefulness in the management and control of credit and risk. To do this, it bases itself, with the necessary adaptations, on the by-now classic works of Palomba and Cutolo. The establishment of the corresponding transformation matrices allows one to move from an initial balance sheet structure to a final, future one, to understand its credit-risk situation trends, as well as to make possible its monitoring and control, basic elements in providing support for risk management.
Aquest article té un precedent immediat, en el qual se sustenta, que s'ha de conèixer necessàriament, Towards a Theory of the Credit-Risk Balance Sheet (Vallverdú, Somoza i Moya, 2006). Es conceptualitza aquest balanç basant-se en el principi de dualitat d¿una transacció de crèdit; se'n planteja la fonamentació teòrica, evidenciant una dualitat causal risc-crèdit, és a dir, una veritable relació causal; se n'analitzen les característiques, les propietats i la seva estàtica i dinàmica. En el present article, continuació lògica de l¿anterior, s¿estudia l'evolució de l'estructura del Balanç de Crèdit-Risc com a conseqüència de la dinàmica de l'empresa en l'àmbit del crèdit. Donat el Balanç de Crèdit-Risc d'una empresa en un moment determinat, es tracta d'estimar-ne, a través de l'anàlisi seqüencial, l'evolució estructural i mostrar-ne la utilitat en la gestió i el control del crèdit i el risc. Així doncs, ens basem en els treballs ja clàssics de Palomba i de Cutolo, amb les adaptacions necessàries. L'establiment de les corresponents matrius de transformació permet passar d'una estructura de balanç inicial a una de final, futura, conèixer la tendència de la seva situació de crèdit-risc, així com possibilitar-ne el seguiment i control, aspectes bàsics per al suport de la gerència de riscos.
Este artículo tiene un precedente inmediato, en el que se sustenta, que hay que conocer necesariamente, Towards a Theory of the Credit-Risk Balance Sheet (Vallverdú, Somoza y Moya, 2006). Se conceptualiza dicho balance en base al principio de dualidad de una transacción de crédito; se plantea su fundamentación teórica, evidenciando una dualidad causal riesgo-crédito, esto es, una verdadera relación causal; se analizan sus características, sus propiedades y su estática y dinámica. En el presente artículo, continuación lógica del anterior, se estudia la evolución de la estructura del Balance de Crédito-Riesgo como consecuencia de la dinámica de la empresa en el ámbito del crédito. Dado el Balance de Crédito-Riesgo de una empresa en un momento determinado, se trata de estimar, a través del análisis secuencial, su evolución estructural, mostrando su utilidad en la gestión y el control del crédito y el riesgo. Para ello nos basamos en los ya trabajos clásicos de Palomba y de Cutolo, con las necesarias adaptaciones. El establecimiento de las correspondientes matrices de transformación permite pasar de una estructura de balance inicial a una final, futura, conocer la tendencia de su situación de crédito-riesgo, así como posibilitar su seguimiento y control, aspectos básicos para el soporte de la gerencia de riesgos.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06165.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/165
URI: http://hdl.handle.net/2445/12048
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Empresa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons