Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122656
Title: Aportació a la reconstrucció de la dinámica fluvial del ventall al·luvial d’Eistlenbach (Alps Bernesos, Suïssa) a partir de l’anàlisi dendrocronològic de Picea abies
Author: Casanovas i Arimon, Laia
Director/Tutor: Schulte, Lothar, 1967-
Keywords: Geografia
Conques hidrogràfiques
Sediments fluvials
Cons de dejecció
Dendrocronologia
Arbres
Alps
Treballs de fi de grau
Geography
Watersheds
River sediments
Alluvial fans
Dendrochronology
Trees
Alps
Bachelor's theses
Issue Date: Oct-2017
Abstract: [cat] En el present treball s’exposarà el procediment realitzat per l’obtenció de les edats dels arbres, que posteriorment es relacionarà els dipòsits fluvials que formen part del relleu del con d’Eistlenbach (Alps Bernesos, Suïssa) i que foren generats per debris flows. L’anàlisi de les anomalies en el creixement dels anells pot reafirmar que certes situacions meteorològiques provoquessin esdeveniments catastròfics (debris flows, inundacions) a la conca estudiada. Per aconseguir-ho, primer s’exposarà, de forma més teòrica, quins són els anys enregistrats amb fortes tempestes que poden haver tingut aquest tipus de conseqüències devastadores, la comprovació de la qual, a partir de la datació dels cores obtinguts per la sortida de camp el juliol del 2016, formarà part dels resultats. Seguidament hi haurà un recopilatori d’informació d’altres treballs portats a terme per SCHULTE, L. (entre els quals hi ha Eistlenbach) a la vall de Hasli, que aporten informació sedimentològica Per acabar, l’apartat més pràctic s’explicarà pas per pas la tècnica usada fins aconseguir els resultats que aportaran noves dades a la investigació portada a terme pel doctor LOTHAR SCHULTE i de la qual aquest Treball de Final de Grau en forma part, tot i que es pretén continuar amb el futur amb el Treball de Final de Màster i la tesis doctoral.
[eng] In this project will expose the procedure realised by the obtainment of the ages of the trees. It will later be related to the alluvial deposits that take part of the topography of the Eistlenbach’s cone (Bernese’s Alps, Switzerland) and that were eventually created by the debris flows. The analyses about the anomalies regarding the growth between of the tree rings can restate some meteorological situations that could have caused catastrophic events (debris flows, floods) in the catchment area that has been studied. To achieve it, I will first expose (more theoretically), which are the years that recorded heavy storms that could have had these type of devastating consequences. This checking, taken from cores’ data that had been obtained in the work field during the month of July 2016, will take part of the results. Secondly, there will be a recompilation of information from others papers written and carried out by SCHULTE, L. (Eistlenbach being one of them) in the Hasli Valley, which will contribute sedimentology information. Lastly, the most practical part will explain specifically the technique used to achieve the results that will provide new data on the investigation carried out by the doctor LOTHAR SCHULTE from which this Final Work of Degree takes form part, even if its intention is to be continued in the future with the Master’s final project and the doctoral thesis.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Lothar Schulte
URI: http://hdl.handle.net/2445/122656
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Casanovas Arimon, Laia.pdf4.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons