Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) Community home page

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) neix per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 1998 amb l’objectiu de dotar la Universitat de Barcelona d’una estructura tècnica organitzativa dedicada a la Prevenció de Riscos Laborals i a la Política de Medi Ambient. Oficialment va entrar en funcionament el 5 de juny de 1998.
L’OSSMA és una oficina de caràcter multidisciplinari que està formada per un conjunt de recursos humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives i de gestió ambiental, a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i del medi ambient, assessorant i assistint a tots els membres de la comunitat universitària específicament al rector, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.[Més informació].

Browse