Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124605
Title: Desenvolupament d’un sofware per l’explotació de bases de dades periòdiques. Dades del CIS.
Author: Orriols Bertran, Ernest
Director/Tutor: Oller i Sala, Josep Maria
Vegas Lozano, Esteban
Keywords: Estadística
Mineria de dades
Sondejos d'opinió
Treballs de fi de grau
Statistics
Data mining
Public opinion polls
Bachelor's theses
Issue Date: Sep-2018
Abstract: (cat) Cada any el CIS elabora una enquesta periòdica amb el títol Opinión pública y política fiscal on demana als entrevistats una sèrie de preguntes sobre la seva persona, com per exemple: edat, nivell socioeconòmic, estatus, etc. També demana l’opinió que té l’entrevistat sobre els impostos i com aquests els administra l’Estat. Aquesta enquesta s’ha fet durant els últims vint-i-un anys, és a dir, tenim una base de dades que canvia en el temps, una sèrie temporal. L’objectiu principal d’aquest treball és implementar un sistema informàtic interactiu que faciliti l’explotació d’aquesta base de dades mitjançant les eines estadístiques més elementals i altres més avançades utilitzant tècniques pròpies d’anàlisi multivariant.
(eng) Each year the CIS draws up a periodic survey under the title Opinión pública y política fiscal where he asks the interviewees a series of questions about his person, such as for example: age, socio-economic status, status, etc. He also asks for his opinion the interviewee about taxes and how these are administered by the State. This survey It has been done for the last twenty-one years, that is, we have a database that changes in time, a temporary series. The main objective of this work is to implement a Interactive computer system that facilitates the exploitation of this database through the most basic statistical tools and other more advanced using own techniques of multivariate analysis..
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2017-2018, Tutors: Josep M Oller; Esteban Vegas
URI: http://hdl.handle.net/2445/124605
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Ernest_Orriols.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons