Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125319
Title: Reintegració cromàtica d’un espècimen naturalitzat i estudi de productes
Author: Artola Pino, Marta
Director/Tutor: Martí Beltrán, Gonzalo
Keywords: Conservació i restauració
Taxidèrmia
Mamífers
Treballs de fi de grau
Conservation and restoration
Taxidermy
Mammals
Bachelor's theses
Issue Date: 27-Jun-2018
Abstract: [cat] La manca de valor que es dona a les col·leccions d’història natural fa que aquestes quedin desplaçades a un segon terme, accelerant el seu deteriorament o sent intervingudes amb poc criteri. Un exemple seria la degradació cromàtica dels espècimens que integren aquest tipus de col·leccions. L’escàs rigor científic amb la que han estat triats al llarg de l’historia els materials destinats a la reintegració cromàtica del pelatge d’aquestes peces, unit a la inexistència de cap producte de referència per a aquest tipus d’intervencions, ha estat el punt de partida del present treball. En ell, a partir de l’estudi comparatiu de les principals substàncies emprades fins ara i d’un assaig pràctic, es pretén trobar la més adient per a la seva aplicació en taxidèrmies.
[eng] The lack of value that is given to collections of natural history causes them to be displaced to a second term, accelerating their deterioration or being intervened with little discretion. An example would be the chromatic degradation of the specimens that make up this type of collection. The scarce scientific rigor with which materials destined for the chromatic reintegration of the coatings of these pieces have been chosen throughout history, coupled with the absence of any product of reference for this kind of interventions, has been the starting point of this work. In it, from the comparative study of the main substances used to date and from a practical essay, it is intended to find the most appropriate for its application in taxidermy.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Martí Beltrán, Gonzalo
URI: http://hdl.handle.net/2445/125319
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Marta_Artola.pdf10.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons