Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127316
Title: Capacitat predictiva de l’estimació de la funció renal sobre la cinètica d’eliminació de ganciclovir
Author: Palacio Lacambra, María Eugenia
Director/Tutor: Montoro Ronsano, José Bruno
Suñé i Negre, Josep M. (Josep Maria)
Keywords: Insuficiència renal
Farmacologia renal
Dosificació de medicaments
Renal insufficiency
Renal pharmacology
Administration of drugs
Issue Date: 20-Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estimació de la funció renal ha de ser el més precisa possible per ajustar correctament la dosi dels fàrmacs, especialment els que s'eliminen via renal com el ganciclovir. Les equacions CKD-EPI i MDRD han demostrat ser més precises que Cockcroft-Gault per avaluar la funció renal, però, a dia d'avui no hi ha dades respecte a l'ajust de dosi de fàrmacs. Objectius: Avaluar què equació prediu millor l'aclariment (Cl) de ganciclovir i establir les recomanacions de dosificació del fàrmac per aquesta fórmula en pacients amb insuficiència renal (IR). Material i mètodes: Estudi retrospectiu, observacional, transversal i unicèntric que va incloure tots els pacients adults tractats amb ganciclovir intravenós i amb monitorització de nivells plasmàtics entre 2004 i 2015 en un hospital de tercer nivell. Els paràmetres farmacocinètics es van estimar segons el model de Sawchuck-Zaske modificat. Les equacions es van comparar mitjançant una anàlisi de regressió lineal. El model es va validar en un grup de pacients. A partir de la dosi habitual de ganciclovir (5 mg/kg) i el Cl de ganciclovir mitjà en pacients amb funció renal normal, es va determinar la nova dosi de ganciclovir per a cada un dels estadis d'IR (KDIGO, 2012), tenint en compte la relació AUC=D/Cl. Resultats: 100 pacients van ser inclosos en l'estudi (edat mitjana: 55.2 ± 14.6 anys, 67 homes), 74 es van analitzar en el grup d'aprenentatge i 26 en el grup de validació. La dosi mitjana de ganciclovir va ser de 4.4 ± 1.7 mg/kg i les concentracions plasmàtiques pic i vall mitjanes van ser de 8.6 ± 3.6 i 1.8 ± 1.4 mcg/ml, respectivament. La taxa de filtració glomerular (TFG) mitjana estimada per CKD-EPI va ser de 92.3 ± 36.4 ml/min/1.73m2. El Cl de ganciclovir mitjà va ser de 2.0 ± 1.4 ml·kg/min. El coeficient de determinació va ser 0.281 per Cockcroft-Gault, 0.301 per CKD-EPI*BSA, 0.308 per MDRD4-IDMS*BSA, 0.324 per MDRD4-IDMS i 0.360 per CKD-EPI. L'anàlisi del grup de validació va mostrar resultats similars. Les noves recomanacions de dosificació de ganciclovir segons CKD-EPI van ser per a una TFG (en ml/min/1.73m2) més gran o igual que 90: 5 mg/kg, TFG 60-89: 3 mg/kg, TFG 30-59: 1.5 mg/kg i TFG 15-29: 0.5 mg/kg. Conclusions: CKD-EPI és l'equació que es correlaciona millor amb el Cl de ganciclovir. La dosificació de ganciclovir segons CKD-EPI difereix de la dosificació per Cockcroft-Gault que recomana la fitxa tècnica actual [aclariment de creatinina (ClCr, en ml/min)> 70: 5 mg/kg, ClCr 50-69: 2.5 mg/kg, ClCr 25-49: 1.5 mg/kg i ClCr 10-24: 0.625 mg/kg] per a tots els estadis. Tenint en compte que CKD-EPI és l'eina més precisa per estimar la funció renal i universalment utilitzada en la pràctica clínica, actualitzar l'ajust de dosi de fàrmacs en IR mitjançant aquesta fórmula és essencial per evitar errors de dosificació.
[eng] AIMS Accurately estimating kidney function is essential for the safe administration of renally cleared drugs such as ganciclovir. Current practice recommends adjusting renally eliminated drugs according to the Cockcroft–Gault equation. There are no data on the utility of the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) and Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equations in ganciclovir dosing. To evaluate which renal function equation best predicts ganciclovir clearance. METHODS The performance of the Cockcroft–Gault equation, isotope dilution mass spectrometry (IDMS)-traceable 4-variable MDRD study (MDRD4-IDMS) equation and CKD-EPI equation in determining ganciclovir clearance were assessed retrospectively in patients treated with ganciclovir from 2004–2015. The MDRD4-IDMS and CKD-EPI equations adjusted to individual body surface area (MDRD4-IDMS·BSA and CKD-EPI·BSA, respectively) were also evaluated. Patients with intravenous ganciclovir peak and trough concentrations in their medical records were included in the study. Ganciclovir clearance was calculated from serum concentration using a one-compartment model. The five equations were compared based on their predictive ability, the coefficient of determination, through a linear regression analysis. The results were validated in a group of patients. RESULTS One hundred patients were included in the final analysis. Seventy-four patients were analysed in the learning group and 26 in the validation group. The coefficient of determination was 0.281 for Cockcroft–Gault, 0.301 for CKD-EPI·BSA, 0.308 for MDRD4-IDMS·BSA, 0.324 for MDRD4-IDMS and 0.360 for CKD-EPI. Subgroup analysis also showed that CKD-EPI is a better predictor of ganciclovir clearance. Analysis of the validation group confirmed these results. CONCLUSIONS The CKD-EPI equation correlates better with ganciclovir clearance than the Cockcroft-Gault and MDRD4-IDMS equations, even the clinical difference between the equations is scarce.
URI: http://hdl.handle.net/2445/127316
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEPL_TESI.pdf9.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.