Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127499
Title: Aproximació diagnòstica a la participació social de la dona a Badalona Sud
Author: Sandín Esteban, Ma. Paz
Parra Ramajo, Belén
Prat i Bau, Núria
Andrés Peralta, Berta
Lorenzo Aparicio, Andrés
Keywords: Participació social
Dones
Badalona (Catalunya)
Social participation
Women
Badalona (Spain)
Issue Date: Jul-2009
Abstract: Aquest treball és el resultat de la iniciativa del Consorci Badalona Sud per conèixer les diferents formes de participació ciutadana de les dones que hi viuen en el territori que abasta la seva àrea d’acció, a la fi de planificar accions futures adreçades a la major contribució de la dona en la construcció dels nous models de relació del Consorci amb la comunitat, i l’adequació dels seus programes futurs a les noves realitats socials cada vegada més multiculturals per efecte de les migracions internacionals, tot partint d’una especial consideració de la dona com agent actiu de la transformació social. El Consorci Badalona Sud treballa des de l’any 2006 en un projecte global amb l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya per i amb els ciutadans dels Districte VI, format pels barris de Sant Roc, Artigues, Congrés, El Remei i La Mora. La suma dels esforços s’adreça a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d’aquests barris a través del desenvo-lupament d’un Pla de transformació que emmarca els àmbits social, cultural, educatiu, sanitari, d’ocupació i seguretat, incidint també en millores mediambientals, espais públics, habitatge i equipaments. A través d’aquest estudi es pretén obtenir una descripció de la panoràmica global de l’estat de les formes i característiques de la participació social de les dones de Badalona Sud, així com els projectes i les relacions de les entitats del territori amb les dones. En elaborar el disseny de la recerca vam revisar diversos estudis amb objectius similars,3 realitzats en diferents comuni-tats autonòmiques, i vam constatar que en la majoria l’atenció es centra en la descripció de la participació de la dona en les associacions específiques, trobant a faltar estudis que centressin la finalitat en el coneixement sobre les característiques de les agrupacions informals, les vivèn-cies i representacions de les dones que no formen part de cap agrupació social formalment constituïda, essent també residual l’ús dels serveis. Es per això que en aquesta recerca ens hem proposat posar un major èmfasi en la comprensió de la realitat de les dones que no participen de manera formal en les entitats que tenen a l’abast a la seva localitat, per començar a identificar les seves trajectòries vitals i recollir les seves propostes e inquietuds, els seus inte-ressos amb objectius de facilitar elements per l’apropament a les seves necessitats...
URI: http://hdl.handle.net/2445/127499
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Treball Social)
Documents de treball / Informes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aproximació diagnòstica a la participació social de la dona a Badalona Sud.pdf2.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons