Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130055
Title: Programa de Formació per a l’Acolliment en Família Extensa
Author: Amorós, Pere
Palacios, Jesús
Jiménez, Jesús
Molina, M. Cruz (María Cruz)
Pastor Vicente, Crescencia
Cirera, Laura
Martín, Dolores
Comelles, M. Jesús
Fuentes-Peláez, Núria
Lozano Fernández de Pinedo, Pilar
Mateo Gomà, María Isabel
del Pino, Ana
Pastor, Asunción
Ramon, Anna
Balsells, M. Àngels
Naranjo, Cándida
Roldán, Robledo
Rueda, Rocío
Sánchez, Encarna
Caixa de Barcelona. Obra Social
Keywords: Famílies d'acollida
Infància
Formació
Foster parents
Childhood
Formation
Caixa de Barcelona. Obra Social
Issue Date: 2012
Publisher: Caixa de Barcelona. Obra Social
Abstract: L’Obra Social ”la Caixa” dedica nombrosos esforços a millorar les condicions devida de les persones. Entre les múltiples iniciatives que desenvolupa, cal destacarel programa CaixaProinfància, que busca trencar la transmissió de la pobresa depares a fills, tot afavorint el desenvolupament d’una infància més sana i feliç, aixícom un desenvolupament més ple del potencial i les capacitats que té. En el marcdel programa CaixaProinfància, es promouen serveis de Suport educatiu famil-iar, que donen suport al desenvolupament i el benestar de les famílies. En aque-sta línia s’inclou elPrograma de formació per a l’acolliment en família exten-sa,adreçat a famílies de l’àmbit de la protecció a la infància.L’any 1996 l’Obra Social ”la Caixa”, sensibilitzada pel que fa a l’atenció alsinfants en situació de risc i a les seves famílies, va posar en marxa el programaanomenat Famílies Cangur, l’objectiu principal del qual era impulsar alterna-tives d’acolliment familiar que permetessin resoldre el problema de molts nens inenes que s’han de separar temporalment de la família. En aquesta mateixa líniade treball, l’any 2002 es va elaborar un Programa de formació per a famíliesacollidores d’urgènciai, l’any 2005, el Programa de formació per a l’acollimenten família extensaque aquí presentem.Aquest programa tracta una modalitat d’acolliment que s’anomena acollimenten família extensa, que és el que es duu a terme dins del mateix grup familiar.Professionals de protecció de la infància opinen que la millor manera de cobrirles necessitats dels nens en situació de desemparament és que els acullin famil-iars. D’aquesta manera, es considera que es cobreixen de manera òptima les neces-sitats de continuïtat, sentiment d’identitat i pertinença dels menors.
Note: Aquest material formatiu ve acompanyat de material audiovisual per al desenvolupament d'algunes de les activitats. Si estan interessats / des en adquirir el material audiovisual per a la implementació del programa d'adreçar la seva sol·licitud al grup de recerca GRISIJ grisij@ub.edu
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/129985
URI: http://hdl.handle.net/2445/130055
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/129985
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Familia Extensa cat.pdfPrograma català7.24 MBAdobe PDFView/Open
Familia Extensa tapa cat.pdfCoberta català1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.