Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132853
Title: Model experimental de toxicitat còcleo-vestibular per administració intratimpànica de cisplatí en la rata
Author: Callejo Castillo, Àngela
Director/Tutor: Llorens i Baucells, Jordi
Doménech Juan, Ivan
Keywords: Toxicologia
Cisplatí
Oïda
Nervi auditiu
Rates (Animals de laboratori)
Toxicology
Cisplatine
Hearing
Acoustic nerve
Rats as laboratory animals
Issue Date: 15-Mar-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els estudis in vivo són necessaris per a estudiar l´ototoxicitat i avaluar possibles tractaments otoprotectors. La rata i el ratolí són dues de les espècies més utilizades per estudis pre-clínics de toxicologia i farmacologia, però l´administració sistèmica de cisplatí causa un índex de morbilitat molt alt en aquestes espècies. Es va establir la hipòtesi que l´administració intratimpànica de cisplatí aportarà un model adeqüat per a l´estudi de la toxicitat tant coclear com vestibular en la rata. Sota aquesta premisa, es va administrar cisplatí a rates mascles de la soca Long Evans per via intratimpànica, en una orella a diferents dosis (50µl, 0,5 a 2mg/ml) segons el grup, mentre que la orella contralateral, injectada amb sèrum fisiològic, servia de control. La toxicitat coclear es va demostrar mitjançant l´estudi histològic, mentre que la toxicitat vestibular es va demostrar mitjançant l´estudi funcional comportamental. En cap dels experiments es va registrar episodis de letalitat i l´únic signe de morbilitat registrat va ser una lleu pèrdua de pes corporal. El cisplatí va causar un toxicitat coclear dosi-dependent, demostrat mitjançant el recompte de cèl·lules ciliades a les espires apical i mitja de les còclees, i la toxicitat vestibular mitjançant l´anàlisi comportamental. Podem concloure que l´administració intratimpànica de cisplatí és un model fàcil, reproduïble i segur per a l´estudi de la toxicitat còcleo-vestibular en la rata. Considerem que aquesta ruta d´exposició pot ser útil per a avaluar qüestions específiques sobre la ototoxicitat induïda per cisplatí i per a estudiar possibles tractaments otoportectors.
[eng] In vivo studies are needed to study cisplatin ototoxicity and to evaluate candidate protective treatments. Rats and mice are the preferred species for toxicological and pharmacological pre-clinical research, but systemic administration of cisplatin causes high morbidity in these species. We hypothesized that trans-tympanic administration of cisplatin would provide a good model for studying its auditory and vestibular toxicity in the rat. Cisplatin was administered by the trans-tympanic route in one ear (50 ul, 0.5 to 2 mg/ml) of male pigmented (Long Evans) rats. Cochlear toxicity was corroborated by histological means. Vestibular toxicity was demonstrated by behavioral analysis. In all experiments, no lethality and only scant body weight loss were recorded. Cisplatin caused dose- dependent cochlear toxicity, as demonstrated by hair cell counts in the apical and middle turns of the cochlea, and vestibular toxicity, as demonstrated by behavioral analysis. We conclude that trans- tympanic administration provides an easy, reproducible and safe model to study the cochlear and vestibular toxicity of cisplatin in the rat. This route of exposure may be useful to address particular questions on cisplatin induced ototoxicity and to test candidate protective treatments.
URI: http://hdl.handle.net/2445/132853
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques II

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.ACC_1de4.pdfTesi2.78 MBAdobe PDFView/Open
02.ACC_2de4.pdfAnnex 12.74 MBAdobe PDFView/Open
03.ACC_3de4.pdfAnnex 2585.91 kBAdobe PDFView/Open
04.ACC_4de4.pdfAnnex 3428.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.