Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133276
Title: La sensibilitat de la demanda en autopistes de peatge: el cas AP-7 Nord. Període 2002-2016
Author: Busquets Casals, Judit
Director/Tutor: García-Sanchis, José Ramón
Keywords: Economia
Autopistes
Concessions administratives
Treballs de fi de grau
Economics
Express highways
Concessions
Bachelor's theses
Issue Date: Feb-2019
Abstract: (cat) Des de fa 50 anys, el sistema de concessions de les autopistes de peatge a Espanya ha permès a l’Administració augmentar els seus recursos i traslladar part del risc associat al sector privat. Davant la situació actual, en el qual un important nombre de concessions estan a punt de cessar, s’ha trobat interessant analitzar quins són els principals determinants de la demanda en les autopistes de peatge per així poder descobrir-ne la sensibilitat de la seva demanda. En concret, s’ha centrat el cas d’estudi a l’AP-7 Nord dividida en sis trams. Per tal de realitzar-ho, s’ha proposat la creació i posterior estimació d’un model economètric, que serà l’encarregat de determinar les elasticitats dels determinants de la demanda en l’AP-7 Nord. Els resultats mostren que l’estimació més adient, en el present estudi, és la de dades de panell per efectes fixos. Aquests resultats confirmen que la demanda és inelàstica respecte el peatge i el PIB real per càpita, mostrant uns valors d’elasticitat similars als obtinguts en estudis previs. A més a més, es demostra com una via alternativa de qualitat similar gratuïta té un efecte significatiu en la sensibilitat de la demanda en l’AP-7 Nord.
(eng) For 50 years, the system of concessions for toll motorways in Spain has allowed the Administration to increase its resources and transfer part of the risk associated to the private sector. Given the current situation, in which many concessions are about to cease, it has become interesting to analyse which are the main determinants of demand on tolls in order to be able to discover the sensitivity of their demand. In particular, the case study focuses on the AP-7 North which has been divided into six sections. In order to accomplish this, the creation and subsequent estimation of an econometric model has been proposed, which will be responsible for determining the elasticities of the determinants of the AP-7 North demand. The results show that the most appropriate estimation, in the present study, is a panel dataset for fixed effects. These results confirm that the demand is inelastic with respect to the toll and real GDP per capita, showing elasticity values similar to those obtained in previous studies. In addition, it is shown that an alternative route of similar quality without toll has a significant effect on the sensitivity of the AP-7 North demand.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutor: José Ramón García Sanchís
URI: http://hdl.handle.net/2445/133276
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ECO_BUSQUETS_JUDIT_FEB19.pdf5.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons