Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139097
Title: La configuració de la professió de coach des de la perspectiva de la teoria de la modernitat líquida i la societat del risc.
Author: Casanovas Caparrós, Pol
Director/Tutor: Condom Bosch, Josep Lluís
Keywords: Sociologia
Entrenament personal
Postmodernisme
Treballs de fi de grau
Sociology
Personal coaching
Postmodernism
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2019
Abstract: (cat) Les professions son clau en el nostre dia a dia. Neixen, creixen, es consoliden, competeixen, es divideixen i moren. Cada professió és única en la seva vida històrica i l’hem d’entendre en relació a les altres professions, i en el context que apareixen. El “coaching” apareix en la transició cap una societat postmoderna, igual que moltes altres professions. És una professió clau que té relació amb la gestió de l’angoixa, la sensació de risc, en definitiva, la malaltia del ciutadà postmodern. El “coaching” és una professió emergent, i com a tal s’ha d’estudiar el procés per el qual s’acaba consolidant en una jurisdicció concreta o no. La manera en com els “coaches” articulen el seu discurs comercial és clau en entendre aquest procés, ja que al no ser una professió regulada, manca d’un sistema d’acreditacions regulat. Per tant la manera en com el coach articula el seu discurs justificant la seva posició de “professional” és clau. En aquest treball s’exposa la gran importància de com s’articula aquest discurs i com aquest està extremadament relacionat amb les experiències vitals i laborals del “coach”. Així com son capaços de captar també els principals factors de risc que caracteritzen la societat postmoderna i la modernitat líquida.
(eng) Professions are key in our “day to day” life. They born, grow up, they consolidate, compete, divide and die. Each profession is unique in its historical life and we have to understand it in relation to other professions, and in the context that they appear. Coaching appears in the transition to a postmodern society, like many other professions. It is a key profession that is related to the management of anxiety, the sensation of risk, ultimately, the disease of the postmodern citizen. "Coaching" is an emerging profession, and as such, it is necessary to study the process by which it ends up consolidating in a specific jurisdiction or not. The way in which "coaches" articulate their business discourse is key to understanding this process, since, not being a regulated profession, there is no system of regulated accreditations. Therefore the way in which the coach articulates his speech justifying his "professional" position is key. In this research is exposed the great importance of how this speech is made and how it is extremely related to the vital and work experiences of the "coach". As well as being able to capture also the main risk factors that characterizes postmodern society and liquid modernity.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutor: José Luís Condom Bosch
URI: http://hdl.handle.net/2445/139097
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_SOC_Casanovas _PolJUN19.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons