Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/14144
Title: Aprenentatge per a la comprensió en entorns virtuals als centres de secundària: La Xarxa School plus
Author: Sancho, Juana Ma.
Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
Keywords: Educació secundària
Portafolis en educació
Internet en l'ensenyament
Secondary education
Portfolios in education
Internet in education
Issue Date: 2-Nov-2010
Series/Report no: ESBRINA, 1
Abstract: [cat] Aquest projecte és una continuació del programa de recerca iniciat amb el projecte de R+D "School+ more than a platform to build the school of tomorrow" (IST-2000-25162) parcialment finançat per la Unió Europea a través de la convocatòria L'Escola del Demà, del Programa de Tecnologies de la Societat de la Informació del 5è Programa Marc. Aquesta iniciativa va ser seguida i aprofundida amb el projecte "Aprenentatge per a la comprensió en entorns virtuals als centres de secundària: la Xarxa School+", parcialment finançat pel DURSI a través de la convocatòria ARIE 2004. En aquest sentit, s'inscriu sota el mateix paraigües epistemològic (sociocultural) i metodològic (construccionista) dels projectes anteriors, i es basa en la utilització de diferents tipus d'evidències, en aquest cas però prestant especial atenció a la qüestió de l'avaluació de l'aprenentatge per a la comprensió i la dotació de sentit. En aquest context adquireix especial rellevància la idea del portafoli -o e-portafoli, webfoli, portafoli electrònic o digital- com a estratègia avaluadora de la comprensió i afavoridora de formes més complexes d'aprenentatge. En aquest informe, i d¿acord amb allò manifestat al projecte de recerca, es donen respostes a les següents qüestions: (a) quines són les possibilitats i les limitacions del portafoli electrònic com a sistema per avaluar processos d'aprenentatge de caràcter complex, orientats a la comprensió i la dotació de sentit; (b) com tenen lloc els processos d'innovació i millora a l'ensenyament secundari quan es fan servir entorns virtuals d'informació i comunicació, i es persegueix el desenvolupament d'un model pedagògic i curricular de caràcter interdisciplinari; (c) quins processos pedagògics, organitzatius, cognitius i emocionals estan implicats en les situacions d'aprenentatge orientades a la comprensió i la dotació de sentit, i no en la memorització i repetició de continguts; (d) com es desenvolupen experiències de col·laboració entre professors, estudiants i centres de secundària.
[spa] Este proyecto es una continuación del programa de investigación iniciado com el proyecto de R+D "School+ more than a platform to build the school of tomorrow" (IST-2000-25162) parcialmente financiado por la Unión Europea a través de la convocatoria L'Escola del Demà, del Programa de Tecnologies de la Societat de la Informació del 5è Programa Marc. Esta iniciativa fue seguida y profundizada con el proyecto "Aprenentatge per a la comprensió en entorns virtuals als centres de secundària: la Xarxa School+", parcialmente financiado por el DURSI a través de la convocatoria ARIE 2004. En este sentido, se inscribe bajo el mismo paraguas epistemológico (sociocultural) y metodológico (construccionista) de los proyectos anteriores, y se basa en la utilización de diferentes tipos de evidencias, aunque en este caso se presta una especial atención a la cuestión de la evaluación del aprendizaje para la comprensión y la dotación de sentido. En este contexto adquiere especial relevancia la idea del portafolio - o e-portafolio, webfolio, portafolio electrónico o digital- como estrategia evaluadora de la comprensión y favorecedora de formas más complejas de aprendizaje. En este informe, y de acuerdo con aquello manifiesto en el proyecto de investigación, se dan respuestas a las siguientes cuestiones: (a) cuáles son las posibilidades y las limitaciones del portafolio electrónico como sistema para evaluar procesos de aprendizaje de carácter complejo, orientados a la comprensión y dotación de sentido; (b) cómo tienen lugar los procesos de innovación y mejora en la enseñanza secundaria cuando se utilizan entornos virtuales de información y comunicación, y se persigue el desarrollo de un modelo pedagógico y curricular de carácter interdisciplinario; (c) qué procesos pedagógicos, organizativos, cognitivos y emocionales están implicados en las situaciones de aprendizaje orientadas a la comprensión y a la dotación de sentido, y no en la memorización y la repetición de contenidos.; (d) cómo se desarrollan experiencias de colaboración entre profesores, estudiantes y centros de secundaria.
[eng] This project is a continuation of a research program that started with the R&D project "School+ more than a platform to build the school of tomorrow" (IST-2000-25162), partially funded by the European Union through the call The School of Tomorrow, from the Information Society Technologies area of the 5th Framework Programme. This initiative was developed further during the project "Learning for understanding in virtual environments in secondary schools: the School+ Network¿, partially funded by DURSI through the ARIE 2004 call. It falls under the same epistemological (socio-cultural) and methodological (constructionist) perspectives as these previous projects and is based on the use of different types of evidence. Special attention was paid to the question of how to assess learning in terms of understanding and meaning making. In this context, the notion of the portfolio - the e-portfolio, webfolio, electronic or digital portfolio - acquires special importance as an assessment strategy which favors more complex forms of learning. This report, in accordance with the provisions stated in the research project, provides answers to the following questions: (a) What are the possibilities and limitations of the electronic portfolio as a system for evaluating complex learning processes, aimed at developing understanding and meaning making?. (b)How do processeses of innovation and secondary teaching improvement ocurr when virtual information and communication environments are used and the development of an interdisciplinary educational model and curriculum is persued?. (c) Which pedagogical, organizational, cognitive and emotional processes are involved in learning situations aimed at understanding and meaning making rather than memorization and the repetition of content?. (d) How can we develop collaboration among teachers, students and secondary schools?.
URI: http://hdl.handle.net/2445/14144
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis)
Documents de treball / Informes (Arts Visuals i Disseny)
Documents de treball / Informes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARIE2004. Informe Xarxa School+.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons