Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/14146
Title: El portafoli electrònic com a procediment avaluador de l'aprenentatge per a la comprensió als centres de secundària de la xarxa school+
Author: Sancho, Juana Ma.
Keywords: Avaluació educativa
Educació secundària
Portafolis en educació
Internet en l'ensenyament
Educational evaluation
Secondary education
Portfolios in education
Internet in education
Issue Date: 2-Nov-2010
Series/Report no: ESBRINA, 2
Abstract: [cat] El projecte que s'ha dut a terme sota el nom "El portafoli electrònic com a procediment avaluador de l'aprenentatge per a la comprensió als centres de secundària de la Xarxa School +", s'ha desenvolupat a partir de tres eixos prioritaris que sintetitzen els objectius que ens havíem plantejat: 1. Desenvolupar una experiència pedagògica que impliqués la perspectiva educativa dels projectes de treball, i la utilització del sistema d¿ensenyament i aprenentatge virtual School+Microcosmos. 2. Afavorir una experiència de col·laboració entre el professorat de cada centre i entre el professorat dels diferents centres participants. 3. Realitzar una recerca sistemàtica, a partir de la utilització de diferents procediments de recollida d'evidències (observacions, entrevistes, anàlisis de materials, actes de reunió del grup, informes finals,...) al voltant de les formes de comprensió que es poden produir per part dels estudiants, i com a camí per un replantejament de l'aprenentatge a l'educació secundària. La recerca desenvolupada ens ha mostrat com les possibilitats de promoure la comprensió des de la perspectiva educativa adoptada -els projectes de treball- són manifestes, però es troben limitades per les constriccions organitzatives -sobretot temporals i espacials- i curriculars que actualment mediatitzen la capacitat innovadora dels centres de secundària. Aquest informe recull els processos i els resultats de la recerca i la innovació educativa realitzades, així com algunes de les seves conseqüències per a plantejar canvis en l'educació secundària.
[spa] El proyecto que se ha llevado a término bajo el nombre "El portafolio electrónico como procedimiento evaluador del aprendizaje para la comprensión en los centros de secundaria de la Xarxa School +", se ha desarrollado a partir de tres ejes prioritarios que sintetizan los objetivos que nos habíamos planteado.: 1. Desarrollar una experiencia pedagógica que implicara la perspectiva pedagógica de los proyectos de trabajo, y la utilización del sistema de enseñanza y aprendizaje virtual School+Microcosmos. 2. Favorecer una experiencia de colaboración entre el profesorado de cada centro y entre el profesorado de los diferentes centros participantes. 3. Realizar una investigación sistemática, a partir de la utilización de diferentes procedimientos de recogida de evidencias (observaciones, entrevistas, análisis de materiales, actas de reunión del grupo, informes finales...) alrededor de las formas de comprensión que se pueden producir por parte de los estudiantes y como camino para un replanteamiento del aprendizaje en la educación secundaria. La investigación desarrollada nos ha mostrado cómo las posibilidades de promover la comprensión desde la perspectiva educativa adoptada -los proyectos de trabajo- son manifiestas, pero se encuentran limitadas por las constricciones organizativas - sobretodo temporales y espaciales- y curriculares que actualmente mediatizan la capacidad innovadora de los centros de secundaria. Este informe recoge los procesos y los resultados de la investigación y la innovación educativa realizadas, así como algunas de sus consecuencias al plantear cambios en la educación secundaria.
[eng] The project The electronic portfolio as a tool for learning and comprehension assessment in secondary schools from the School + Network was developed based on three main priorities that synthesize our objectives: 1, To develop a pedagogical experience based on the educational perspective that utilizes the project method, as well as the virtual teaching and learning system School+Microcosmos. 2, To encourage collaboration among the teachers within each school and among those of from all the different participating schools. 3, To carry out a systematic study, using different procedures for collecting evidence (observations, interviews, analyses of materials, meeting minutes, final reports, ...) that addresses the forms of understanding produced by the students, which may allow us to rethink learning in secondary education. The research has shown how, using the educational perspective adopted for this project, different possibilities for promoting comprehension are manifest. However, it has found that these possibilities are limited by organizational constraints -- especially temporal and spatial ones -- and by curricula that currently mediate the innovative capacity of secondary schools. This report reviews the processes and results of the research and the educational innovation as well as some of its implications for creating change in secondary education.
URI: http://hdl.handle.net/2445/14146
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis)
Documents de treball / Informes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARIE2005. Informe Portafoli.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons