Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141501
Title: Estudi de la vulnerabilitat en urbanitzacions davant incendis forestals, regió metropolitana sud d'emergències
Author: Roig Torres, Pep
Director/Tutor: Schulte, Lothar, 1967-
Keywords: Incendis forestals
Urbanització
Vegetació
Prevenció d'incendis
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Treballs de fi de màster
Forest fires
Housing development
Vegetation
Fire prevention
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Master's theses
Issue Date: Sep-2019
Abstract: [cat] La planificació és clau per a prevenir els incendis forestals. Aquest projecte ha creat una metodologia d’estudi i treball per a conèixer la vulnerabilitat de les 260 urbanitzacions de la Regió Metropolitana Sud d’Emergències de cara als incendis forestals. A través de la descàrrega de les bandes 4 i 8 del Satèl·lit Sentinel 2 i del processament d’aquestes amb un software GIS (Geographical information System) s’ha extret l’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Amb la reclassificació d’aquests valors s’han definit 4 índexs diferents, no vegetació, conreus, vegetació de baixa densitat i vegetació d’alta densitat. Amb la quantificació i qualificació del nombre de píxels de cada tipus de vegetació en cadascuna de les 6 àrees d’influència establertes per a cada urbanització, s’han extret 6.680 valors que s’han classificat en una taula de condicionals per a finalment poder extreure el nivell de vulnerabilitat de cadascuna de les urbanitzacions de la regió. S’ha comprovat com 217 de les 260 urbanitzacions tenen una vulnerabilitat alta, molt alta o extrema davant possibles incendis.
[spa] La planificación es clave para prevenir los incendios forestales. Este proyecto ha creado una metodología de estudio y trabajo para conocer la vulnerabilidad de las 260 urbanizaciones de la Región Metropolitana Sur de Emergencias de cara a los incendios forestales. A través de la descarga de las bandas 4 y 8 de imágenes del Satélite Sentinel 2 y del procesamiento de estas con un software GIS (Geographical information System) se ha extraído el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Con la reclasificación de estos valores se han definido 4 índices diferentes, no vegetación, cultivos, vegetación de baja densidad y vegetación de alta densidad. Con la cuantificación y cualificación del número de píxeles de cada tipo de vegetación en cada una de las 6 áreas de influencia establecidas para cada urbanización, se han extraído 6.680 valores que se han clasificado en una tabla de condicionales para finalmente poder extraer el nivel de vulnerabilidad de cada una de las urbanizaciones de la región. Se ha comprobado como 217 de las 260 urbanizaciones tienen una vulnerabilidad alta, muy alta o extrema frente a posibles incendios.
[eng] Planning is key to preventing forest fires. This project has created a methodology of study and work to know the vulnerability of the 260 urbanizations of the South Metropolitan Region of Emergencies for forest fires. The NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) has been extracted through the download of the 4 and 8 bands of Satellite Sentinel 2 images and their processing using GIS (Geographical information system) software. With the reclassification of these values, 4 different indexes have been defined, not vegetation, crops, low density vegetation and high density vegetation. With the quantification and qualification of the number of pixels of each type of vegetation in each of the 6 areas of influence established for each urbanization, 6.680 values have been extracted and have been classified in a table of conditionals to finally be able to extract the level of vulnerability of each one of the urbanizations of the region. It has been proved that 217 of the 260 urbanizations studied have a high, very high or extreme vulnerability in case of forest fire.
Note: Treballs Finals del Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Lothar Schulte
URI: http://hdl.handle.net/2445/141501
Appears in Collections:Màster Oficial - Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM Roig Torres_Pep.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons