Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141647
Title: La transmissió intergeneracional de l'amazic a Osona: de la segona generació a la seva descendència
Author: Boudichat Fortas, Farida
Director/Tutor: Flors-Mas, Avel·lí
Keywords: Amazic (Llengua)
Osona (Catalunya)
Transmissió lingüística intergeneracional
Treballs de fi de grau
Tamazight language
Osona Region (Spain)
Intergenerational language transmission
Bachelor's theses
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] En contextos de plurilingüisme social, la competència i les ideologies lingüístiques dels parlants, juntament amb els usos de les llengües en contacte i, entre aquests usos, la transmissió intergeneracional de les llengües, són factors clau en la vitalitat de les llengües i les seves perspectives de futur. En aquest estudi, a través d’entrevistes semidirigides a membres de la segona generació i de la generació 1.5 de persones d’origen marroquí a la comarca d’Osona, s’ha observat una actitud positiva vers la transmissió de l’amazic. No obstant, la falta d’àmbits d’ús de l’amazic i la de competència lingüística dels amazigoaparlants de la segona generació i la 1.5 són obstacles que dificulten la transmissió, de manera que aquesta situació sembla complir amb un patró de substitució lingüística en tres generacions (Fishman, 1991).
[eng] In contexts of social plurilingualism, the linguistic competence and ideologies of the speakers, with the uses of the languages in contact and, among these uses, the intergenerational languages transmission are the main factors of the vitality of languages and their future perspectives. In this study, through semi-directed interviews to members of the second-generation and the 1.5 generation of Moroccan origin people in the Osona region, it has observed a positive attitude towards the transmission of Amazigh. However, the lack of domains of use for Amazigh and the lack of the linguistic competence of Amazigh speakers of the second-generation and the 1.5 generation are obstacles that complicate the transmission of this language, so that this situation seems to comply with the language shift pattern in three generations (Fishman, 1991).
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Avel·lí Flors Mas
URI: http://hdl.handle.net/2445/141647
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BoudichatFortas_Farida_TFG.pdf568.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons