Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141818
Title: Estudi de les consonants oclusives de l'ibèric en posició de coda
Author: Akbih Verdaguer, Karim
Director/Tutor: Taulé Delor, Mariona
Keywords: Ibèric
Fonètica
Treballs de fi de grau
Iberian language
Phonetics
Bachelor's theses
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] El present treball és una proposta d’anàlisi de l’aparició de consonants oclusives de l’ibèric en posició de coda sil·làbica o, plosivitat, als textos en alfabet grec. La seva especificitat rau en el fet que aquesta possibilitat dins la fonotàctica de la llengua ibèrica només es pot copsar en aquesta escriptura, la grecoibèrica, mentre els signaris ibèrics, per la seva condició de semi-sil·labaris no ho permeten. S’ha estudiat el fenomen dins el seu context i s’ha mirat d’explicar conjugant l’anàlisi fonològica general i l’estadística, provant d’hipotetitzar sobre la seva inferència al corpus global de la llengua ibèrica. Si bé només es tracta d’una temptativa d’aproximació d’aquests dos camps, s’ha pogut veure com ofereixen eines que poden ser molt útils per a millorar el coneixement d’aquesta llengua, encara per desxifrar. Tot i ser molt minsos, els resultats de l’anàlisi estadística permeten seguir explorant la possibilitat de traduir a relacions numèriques alguns fenòmens lingüístics. El treball, no arriba prou lluny com per a generar un model que faci predictible l’aparició de codes als textos en semisil·labari, però permet defensar que el camí iniciat hi podria portar.
[eng] This work is a proposal to an analysis of the occurrence of oral stops as syllable codas in Graeco-Iberian alphabet. Its particularity lies on the fact that this possibility only is observable in this writing system, called graeco-iberian, while is not in the other Iberian systems due to their semi-syllabic condition. This issue has been studied in its context and I have tried to explain by combining both phonological theory and statistics, in an attempt to hypothesize about its inference to the hole Iberian corpus. As far as it is just an attempt to get these two fields closer, it has been seen that is a useful tool that can help us to improve this undeciphered language knowledge. Despite its short scope, the results of the statistical analysis allows us to keep on explore the possibility of turning into numerical relations some linguistic phenomena. However, this work does not reach to create a model that would make the coda occurrences predictable in Iberian corpora, but allows us to argue that the started way could bring there.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Mariona Taulé Delor
URI: http://hdl.handle.net/2445/141818
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AkbihVerdaguerKarim_TFG.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons