Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142721
Title: Aprenentatge profund amb Keras
Author: Tena Mensa, Júlia
Director/Tutor: Vegas Lozano, Esteban
Reverter Comes, Ferran
Keywords: Estadística
Aprenentatge automàtic
Intel·ligència artificial
Treballs de fi de grau
Statistics
Machine learning
Artificial intelligence
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2019
Abstract: (cat) Aquest treball parteix de la recerca bibliogràfica sobre la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i l’aprenentatge profund. Per començar, en la introducció es troba síntesi de la informació consultada així com la definició i interpretació de la intel·ligència artificial, entre d’altres. En segon lloc, s’avalua la metodologia utilitzada, Seguidament, es treballen els conceptes teòrics que giren al voltant de l’aprenentatge automàtic i a continuació es desenvolupa la part pràctica del treball. En aquesta secció es troben diferents aplicacions d’aprenentatge automàtic sobre diferents camps, realitzant una breu descripció del tema, avaluant el codi aplicat i comentant els resultats. Per acabar, s’inclouen les conclusions del treball i la recerca bibliogràfica.
(eng) This work is based on bibliographic research on artificial intelligence, automatic learning and deep learning. To begin with, in the introduction there is a synthesis of the information consulted as well as the definition and interpretation of artificial intelligence, among others. Secondly, the methodology used is evaluated. Afterwards, the theoretical concepts that revolve around automatic learning are worked on and then the practical part of the work is developed. In this section you will find different automatic learning applications on different fields, making a brief description of the subject, evaluating the applied code and commenting on the results. Finally, the conclusions of the work and the bibliographic research are included.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2019-2019, Tutors: Esteban Vegas; Ferran Reverter
URI: http://hdl.handle.net/2445/142721
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MemoriaTFG_JuliaTena.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons