Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144504
Title: Aproximació a la conservació de les col·leccions pictorialistes catalanes
Author: Seras Selva, Mar
Director/Tutor: Vila Rabella, Marta
Keywords: Conservació i restauració
Pictorialisme
Fotografia
Treballs de fi de grau
Conservation and restoration
Pictorialism (Photography movement)
Photography
Bachelor's theses
Issue Date: 18-Jun-2019
Abstract: [cat] La goma bicromatada fou un dels procediments pigmentaris potenciats pel corrent fotogràfic pictorialista, obtenint la seva màxima popularitat a Catalunya durant un període de sis anys, concretament entre 1904 i 1910. Alhora és una de Ies tècniques minoritàries, en número d'exemplars, a Ies nostres reserves. El present treball consta d'un recull bibliogràfic, probablement inèdit atès que fins ara no s'ha localitzat complert a través de cap mitjà escrit en llengua catalana o castellana, que vol contribuir, des del punt de vista de la conservació i la restauració del patrimoni fotogràfic en l'inici de l'estudi dels procediments pigmentaris del fons pictorialista català. Aquest estudi pretén realitzar una anàlisi, primer en forma de recull teòric del moviment pictorialista per entendre des de la basc el naixement de la tècnica de la goma bicromatada, la seva composició i les possibles degradacions associades, i, a continuació, en forma d'un estudi pràctic: d'observació i anàlisi d'obres localitzades a institucions catalanes, per tal d'aprofundir en la seva caracterització. Per últim, s'estableix una proposta en forma de diagnosi -resultat de les obres estudiades-amb la finalitat de conèi­xer quines són les degradacions que apareixen actualment a les gomes bicromatades de les col·leccions fotogràfiques.
[eng] The gum bichromate was one of the pigment prints promoted by the photographic current pictorialism, obtaining its maximum popularity in Catalonia during a period of six years, specifícally between 1904 and 1910. It is also one of the minority techniques, in number of copies, in our reserves. The present work consists of a bibliographical collection, probably unpublished until now, beca use it has not been located complete in any written works in Catalan or Spanish. It wants to contribute to the initial study of the pigment prints of the Catalan pictorialist collection from the point of view of the conservation and the restoration of the photographic heritage. This study aims to perform an analysis, first in the form of a theoretical collection of the pictorialist movement to understand from the base the birth of the gum bichromate technique, its composition and possible associated degradation, and then in the form of a practica! study of observation and analysis of works located in Catalan institutions, in order to deepen into their characterization. Finally, a proposal is made in the form of a diagnosis -result of the studied works- with the purpose of discovering which are the degradations that actually appear in the gum bichromate photographic collections.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Vila Rabella, Marta
URI: http://hdl.handle.net/2445/144504
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SerasSelva_363384_1819.pdf33.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons