Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145757
Title: D’un pagès pintor
Other Titles: Homenatge a la meva terra
Author: Royo Garcia, Pere Jordi
Director/Tutor: Roig Comamala, Augusto
Keywords: Arts
Pintura
Medi rural
Treballs de fi de grau
Arts
Painting
Rural environment
Bachelor's theses
Issue Date: 26-Jun-2019
Abstract: [cat] D’un pagès pintor, homenatge a la meva terra. En aquesta proposta reflexo el món agrari, una tradició pagesa de costums i maneres de viure; tot això amb una relació clara dins del àmbit de la pintura. Una unió de les dues, pintura i agricultura, i com amb aquestes neix un entramat que ens porta a parlat de la postagrarietat pictòrica. La contemporanïetat lligada a les feines de camp i el seu paisatge. La vida d’un territori dins del món de l’activitat creativa i com la pintura aprofita els imputs que aquesta ens ofereix. Estem davant del que podriem dir la feina d’un pagès.
[eng] A farmer painter, homage to my land. In this proposal I show the agrarian world, a peasant tradition of customs and lifestyle; within the filed of painting. Painting and agriculture, and the union of these elements leads us to talk about the pictorial postagricultural. The contemporaryism linked to fieldwork and the landscape. The life of a territory within the world of creative activity and how painting take advantage of the input it offers us. This is of what we could say the work of a farmer.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Roig Comamala, Augusto
URI: http://hdl.handle.net/2445/145757
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG TFG FINAL FINAL.pdf6.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons