Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147037
Title: Ètica periodística: una anàlisi de les tensions entre el dret a la informació amb el principi de confidencialitat i el dret a la intimitat
Author: Serral Casanova, Laura
Director/Tutor: Massip i Bonet, M. Àngels, 1957-
Keywords: Comunicació
Ètica periodística
Dret a la intimitat
Treballs de fi de màster
Communication
Journalistic ethics
Privacy, Right of
Master's theses
Issue Date: Sep-2019
Abstract: [eng] The ethics of the journalistic profession raises very diverse questions and challenges. Taking into account the tension between the right to information and the right to privacy -together with the principle of confidentiality-, and based on two real cases that exemplify it, this research aims to study the ethical commitment of journalists to the two rights taken into account and the principle of confidentiality. The conclusion is reached that these two rights cannot be legitimised within the same ethical framework, but that it is possible to improve the way of reporting by means of an appropriate contextualization and by providing the audience with a complete framework of knowledge (both in the ethical and in the other dimensions implied by the newsworthy fact).
[cat] L’ètica de la professió periodística planteja interrogants i reptes molt diversos. Atesa la tensió entre el dret a la informació i el dret a la intimitat –juntament amb el principi de confidencialitat–, i a partir de dos casos reals que ho exemplifiquen, en aquesta investigació es vol estudiar el compromís ètic dels periodistes amb els dos drets tinguts en compte i el principi de confidencialitat. S’arriba a la conclusió que aquests dos drets no es poden legitimar dins el mateix marc ètic, però que és possible millorar la forma d’informar mitjançant una contextualització adequada i aportant a l’audiència un marc complet de coneixement (tant en la dimensió ètica com en la resta de dimensions que implica el fet noticiable).
Note: Treballs Finals de Màster de Comunicació Especialitzada, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Àngels Massip i Bonet
URI: http://hdl.handle.net/2445/147037
Appears in Collections:Màster Oficial - Comunicació Especialitzada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serral Laura, TFM dipòsit digital.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons