Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148669
Title: Reformisme o immutabilitat? Adolfo Suárez entre la Ley para la Reforma Política i el 23-F (1976-1981).
Author: Rosich Argelich, Ricard
Director/Tutor: Cao Costoya, David
Keywords: Transició democràtica espanyola, 1975-1982
Franquisme
Democratització
Historiografia
Espanya
Treballs de fi de grau
Spanish transition to democracy, 1975-1982
Francoism
Democratization
Historiography
Spain
Bachelor's theses
Suárez, Adolfo, 1932-2014
Issue Date: Oct-2019
Abstract: [cat] El fet que Adolfo Suárez experimentés una transformació de peça motriu del Movimiento Nacional a president d’un govern espanyol autodeclarat reformista genera confusió en tot aquell qui pretén definir la seva ideologia política. En el present estudi es proposa un apropament historiogràfic a la pròpia figura de Suárez tot analitzant l’escenari, mesures i fenòmens que s’esdevingueren des de l’auge del 1976 fins a la davallada del 1981, per acabar dilucidant si el seu període de govern pot ésser considerat com una oportunitat de canvi polític, de continuïtat franquista o, si més no, cap a quin dels dos extrems hi va haver major tendència. Per tal menester ha estat de cabdal importància no només analitzar els processos que van acabar fent història sinó també les intencions polítiques inicials, en la mesura que la Transició espanyola a la democràcia, enlloc de ser una entitat estanca o preconfigurada, estigué subjecta a la influència i pressions exògenes a l’administració Suárez.
[eng] The fact that Adolfo Suárez got into transformation from a driving piece of the Movimiento Nacional to chief executive of a reformist self-declared spanish government generates confusion at anybody trying to define his political ideology. In this study the purpose is to do an historiographic approach to Suárez’s own figure by analysing the scenario, measures and phenomena that happened since the height of 1976 until the decline of 1981, in order to see if his governmental period can be considered whether a political change opportunity, a francoist continuist one or, at least, understanding to which of both sides there was a larger tendency. For this reason it has been really important to analyse not only the processes that finally wrote history but also first political intentions, because Spanish Transition to democracy, instead of being an hermetic entity, was exposed to the influence and pressures outside from Suárez’s administration.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: David Cao Costoya
URI: http://hdl.handle.net/2445/148669
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Rosich Argelich, Ricard.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons