Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149621
Title: Origen de la migració dels ocells. Patrons migratològics de Catalunya
Author: Ponti, Raquel
Arcones Segovia, Ángel
Vieites Rodríguez, David
Ferrer i Parareda, Xavier
Keywords: Migració d'ocells
Catalunya
Birds migration
Catalonia
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró
Abstract: Resum: El comportament migratori és molt comú en el regne animal i fa referència a moviments regulars entre diferents àrees. En les aus, les migracions esdevenen en un cicle anual, on els ocells viatgen entre els quarters de cria i hivernada. En aquest treball s'exposen les diverses hipòtesis sobre l'origen del comportament migratori, els probables factors implicats i les alteracions vinculades als canvis climàtics. L'aparició del comportament migratori en ocells pot relacionar-se amb alguns factors com l'augment de recursos en els quarters de cria durant la primavera o altres factors ecològics com la depredació, el parasitisme i la competència, tots ells en disminució conforme s'augmenta en latitud. Amb referència als canvis climàtics, durant el darrer màxim glacial, la coberta de gel a l'hemisferi nord va afectar majoritàriament les àrees de reproducció que podrien concloure en una disminució de la seva distància migratòria. Tanmateix, en l'actualitat, el canvi climàtic provoca una nova amenaça per a les espècies migratòries, obligades a adaptar ràpidament les seves estratègies migratòries, en el temps i en l'espai, per sobreviure en les noves condicions canviants. El treball aporta també resultats de tres patrons generals de la migració d'ocells a Europa, com la migració en front ampli, dels ocells bategadors amb la guatlla com exemple de migradors a moltes zones costaneres en el mar balear a la primavera. També les direccions preferencials dels ocells que passen o hivernen a Catalunya i que majoritàriament provenen del NW (80%). Finalment les migracions altitudinals amb exemples de la cotxa fumada, el pela-roques, i el pardal d'ala blanca el qual a més a més manté metapoblacions entre els Alps, i els Pirineus. Summary: The origin of bird migration. Migratory patterns in Catalonia. - Migratory behaviour involving regular movements between different areas is very common in the animal kingdom. In birds, migration between the breeding and wintering grounds normally takes place in an annual cycle. This article presents the various hypotheses regarding the origin of migratory behaviour, the factors that are probably involved in it and the alterations linked to climate change. The appearance of migratory behaviour in birds could be related to factors such as the increase in resources in the breeding ranges in spring or other ecological factors such as predation, parasitism and competition, all of which diminish at increasing latitude. Regarding climate change, during the Last Glacial Maximum the ice coverage in the Northern Hemisphere affected mostly the breeding areas, possibly resulting in a decrease in the migratory distance. In current times, however, climate change presents a new threat for migratory species, which need to quickly adapt their migratory strategies in both time and space in order to survive under the changing conditions. The article also presents results from three general patterns of migration in Europe: the broad-front migration of flapping birds such as the quail to many coastal areas in the Balearic Sea in spring; the preferential directions of birds coming mainly from the north-west that pass through or winter in Catalonia; and the altitudinal migrations of the black redstart, the wallcreeper and the white-winged snowfinch, which also maintains metapopulations between the Alps and the Pyrenees.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.dslc-ichn.cat/latzavara/atzavara29/
It is part of: L'Atzavara, 2019, num. 29, p. 45-55
URI: http://hdl.handle.net/2445/149621
ISSN: 0212-8993
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
685764.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.