Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149817
Title: La restricció pressupostària tova a les comunitats autònomes
Author: Serrano Baz, Lara
Director/Tutor: Estruch Manjón, Alejandro
Keywords: Economia
Deute públic
Finances autonòmiques
Treballs de fi de grau
Economics
Debts, Public
Regional planning
Bachelor's theses
Issue Date: Jul-2019
Abstract: (cat) L’endeutament de les comunitats autònomes ha incrementat molt en els últims anys però no sabem si aquest endeutament és únicament conseqüència de la crisi. Per aquesta raó, en aquest treball, intentem desxifrar si ha existit restricció pressupostària tova a les comunitats autònomes en els últims anys (2002-2016). Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant un model economètric que incorpora variables de totes les comunitats de règim comú (15 comunitats autònomes) en forma de dades de panell. Els resultats els hem obtingut estimant els models específics per a dades de panell com són el d’efectes fixos i el d’efectes aleatoris mitjançant el programa estadístic Gretl. Finalment, tot i la significació d’alguna de les variables, s’ha conclòs que no hi ha evidències suficients per a afirmar que hagi existit restricció pressupostària tova en els últims anys.
(eng) The autonomous communities’ indebtedness has really increased through the last years but we do not know if this indebtedness is just consequence of the crisis. For this reason, in this project, we try to find out if there has been a soft budget constraint in the autonomous communities in recent years (2002-2016). This inquiry has been carried out using an econometric model which incorporates all common regime communities’ variables (15 autonomous communities) following a panel data’s way. The results have been obtained by estimating specific models for panel data such as fixed effects and random effects using the Gretl statistical program. Finally, despite the significance of some of the variables, it has been concluded that there is not enough evidence to assert that there has been a soft budget constraint in recent years.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: Alejandro Estruch Manjón
URI: http://hdl.handle.net/2445/149817
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ECO_SERRANO_LARA_JUN19.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons