Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150737
Title: Taller d’escriptura: el viatge: proposta d’un model didàctic per treballar l’escriptura a Secundària
Author: Armengol Gimeno, Elisabet
Director/Tutor: Ramos Sabaté, Joan Marc
Keywords: Escriptura
Autonomia de l'alumne
Treballs de fi de màster
Writing
Learner autonomy
Master's theses
Issue Date: 2019
Abstract: El taller d’escriptura que es presenta és una proposta didàctica que neix amb la voluntat de donar unes eines –i també uns referents culturals– perquè els alumnes puguin assolir un domini ple de l’escriptura, a partir de pautes, models i una sistematització basada en les competències 4, 5 i 6 del currículum: la planificació, la redacció i la reescriptura. Aquest taller, a més d’incidir en les dimensions d’expressió escrita, i en un segon terme de comprensió lectora, es vincula fortament amb la dimensió literària. El punt de partida d’aquesta proposta s’articula al voltant del viatge, concretament la literatura de viatges, un gènere que permet ampliar horitzons i tractar valors com la tolerància, la visió de l’altre i també d’un mateix. La narrativa de viatges també permet traçar una reflexió al voltant de diferents maneres d’observar la realitat que ens envolta, que a vegades passen per alt en un món dirigit per la pressa i la immediatesa.
The writing workshop presents a didactic proposal designed to provide tools –and cultural references– so that students can achieve a full domain of writing, based on guidelines, models and a systematization based on competencies 4, 5 and 6 of the curriculum: planning, writing and rewriting. This workshop, as well as treating the dimensions of written expression, and in a second term, of reading comprehension, is strongly related with the literary dimension. That is why the starting point of this proposal is articulated around the journey, specifically travel literature, a genre that allows to broaden horizons and treat values such as tolerance, the vision of the other and oneself. The travel narrative also allows treating a reflection around different ways of observing the reality that surrounds us, which sometimes overlook in a world led by the hurry and immediacy.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Joan Marc Ramos
URI: http://hdl.handle.net/2445/150737
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_elisabet_armengol_gimeno.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons