Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/15082
Title: Local e-Government Bench-learning: Towards a new methodological framework to benchmark electronic services provision and adoption in local public administration
Author: Batlle Montserrat, Joan
Director/Tutor: Urbano, Cristóbal
Keywords: Administració pública
Serveis d'informació en línia
Treballs de fi de màster
Public administration
Online information services
Master's theses
Issue Date: 2010
Abstract: [eng] A new methodology to benchmark electronic service provision and adoption in local public administration is introduced in the framework of e-government compared with existing ones. This methodology was tested in a first benchmarling survey, led by the research report author, carried out in 2008 with a sample of 15 European cities, whose results ara also discussed. The main innovations of this methodology are the addiction of adoption, beyond provision; an extension of the Baum and Di Maio stages model of e-government with a "web 2.0" stage; a bottom-up services categorisation more suitable to local administrations; and a results presentation based on charts where cities ara placed with respect to average. The survey focus on local asministration is novel, and thus the results themselves. The need of more extensive surveys (of local e-government especially) is revealed, as they will provide more reliable data and allow deeper and more refined analyses. Measuring aoption remains a research challenge; The hypothesis formulation, data analysis and visualisation of the results should be improved for these more extensive surveys, and new scores should be introduced to facilitate temporal comparisons in the future.
[cat] En el marc de la recerca en e-government es presenta una nova tecnologia per a realitzar estudis comparatius de provisió i adocpció de serveis electrònics a l'administració pública local, i es compara amb les existents. Aquesta metodologia va ser provada en un primer estudi, liderat per l'autor d'aquest treball de recerca, que es dugué a terme l'any 2008 a 15 ciutats europees, i les resultats del qual es presenten també. La innovació més important d'aquesta metodologia és la inclusio de l'adopció dels serveis a part de la provisió: una extensió dels models de nivell de Baum and Di Maio incloent un nivell per "web 2.0"; una categorització de serveis construïda de baix a dalt més adequada per l'estudi de l'administració local i la presentació dels resultats basada en gràfics en els que les ciutats es poden comparara amb la mitjana. L'enfoc específicen administració local és també nou i per tant, també ho són els resultats en si mateixos. Es posa de manifets la necessitat de realitzar més estudis, especialment en l'àmbit de l'administració local, ja que aquests aportarien dades significatives que permetrien anàlisis més en detall. Mesurar l'adopció és encara un repte; la formulació de les hipòtesis, l'anàlisis de les dades i la visualització dels resultats haurien de millorar en aquestes properes edicions de l'estudi. Convindria també introduir un nou sistema basat en un indicador únic a fi de facilitar comparatives al llarg del temps.
[spa] Se presenta en el marco de la investigación en e-government una nueva metodología para realizar estudios comparativos de provisión y adopción de servicios electrónicos en la administración pública local, y se compara con las existentes. Esta metodología fue probada en un primer estudio, liderado por el autor de este trabajo de investigación, realizodi en le año 2008 en 15 ciudades europeas, y cuyos resultados se presentan también. La innovación más importante de esta metodología es la inclusión de la adopción de los servidos a parte de la provisión, una extensión de los modelos de niveles de Baum i Di Maio incluyendo un nivel por "web 2.0", una categorización de servicios construida de abajoa a arriba más adequada para el estudio de la administración local y la presentación de los resultados basada en graficos en los que las ciudades se pueden comparar con la media. El enfoque específico en administración local es también novedoso, por tanto, también lo son los resultados en sí mismos. Se pone de manifiesto la necesidad de realiar más estudios especialmente en el ámbito de la administración local, ya que estos aportarían datos significativos que permitirian análisis más en detalle. Medir la adopción es todavia un reto, la formulación de las hipótesis, el análisis de los datos y la visualización de los resultados deberían mejorar en estas próximas ediciones del estudio. Convendría también introducir un nuevo sistema basado en un indicador único para facilitar comparativas a lo largo del tiempo.
Note: Programa de doctorat d'Informació i Documentació en la Societat del Coneixement. 2010. Tutor: Dr. Cristobal Urbano.
URI: http://hdl.handle.net/2445/15082
Appears in Collections:Programa de Doctorat - Informació i Documentació en la Societat del Coneixement

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
batlle-2010-e-government.pdf6.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons