Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/151622
Title: La gestió de les curses a la muntanya a Catalunya
Author: Babí Lladós, Joan
Director/Tutor: Soler i Prat, Susanna
Inglés Yuba, Eduard, 1986-
Keywords: Muntanyes
Excursionisme
Curses
Mountains
Hiking
Racing
Issue Date: 5-Jun-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi doctoral tracta de donar resposta a la pregunta: Quines són les característiques de les curses a la muntanya a Catalunya amb relació a la seva gestió? Aquesta es concreta en els següents tres objectius: 1) Descriure les característiques de les curses a la muntanya amb relació a la seva gestió; 2) Classificar les curses a la muntanya segons les seves característiques en relació amb la seva gestió; 3) Comparar la gestió de les curses a la muntanya en funció del tipus de cursa. L'aproximació a la pregunta i objectius de la investigació s'han efectuat a través d'un plantejament metodologic mixt: entrevistes demoscopiques (quantitatiu) i entrevistes en profunditat (qualitatiu). Pera l'estudi quantitatiu, s'han seleccionat 166 curses que representen més del 53 % de la població total de curses existents, amb un marge d'error del 5,2 % i un nivell de confian a del 95 %. Pera l'estudi qualitatiu, s'ha recollit informació de 8 curses de característiques diferents escollides a través d'un mostreig intencional. S'han realitzat analisis estadístiques descriptives, comparatives i de clústers de les dades quantitatives, i analisis de contingut de les dades qualitatives. L'analisi descriptiva ha permes observar que són múltiples i diverses les estrategies utilitzades per les organitzacions, oferint així curses de característiques diferents. Pel que fa a l'analisi de clústers, s'han identificat 4 tipus principals de curses: petites, !largues, pioneres i socialitzadores. Tanmateix, a partir de les analisis anteriors i de la comparativa, s'observa que els factors que determinen la classifícació de les curses a la muntanya són la magnitud, el grau de socialització i l'antiguitat d'aquestes. Així dones, la tesi presentada ha permes descriure, classificar i comparar la gestió de les curses permetent, així, comprendre les particularitats i necessitats de cada esdeveniment . Aquesta classificació identifica les practiques més esteses i les característiques de cada tipus de cursa, per tant, reconeix les necessitats de cada tipologia i suggereix les formes de gestió i les estructures organitzatives que millar s'hi adapten. L'aportació de la tesi es materialitza en forma d'una guia per a la gestió de les curses a la muntanya amb l'objectiu de dotar les entitats organitzadores d'una eina pera una gestió de les curses més exitosa.
[eng] The present doctoral thesis tries to answer the question: Which are the characteristics of trail races in Catalonia in relation to their management? This is specified in the following three objectives: 1) To describe the characteristics of trail races in relation to their management; 2) To classify the trail races according to their characteristics in relation to their management; 3) To compare the management of trail races depending on the type of race. The approach to the question and objectives of the research have been carried out through a mixed methodological approach: demoscopic interviews (quantitative) and in-depth interviews (qualitative). For the quantitative study, 166 races have been selected, representing more than 53 % of the total population of existing races, with a margin of error of 5.2 % and a level of confidence of 95 %. For the qualitative study, information was collected on 8 different races according to its characteristics. These have been chosen through intentional sampling. Quantitative data has been analysed with descriptive, comparative, and cluster statistical analyses and the qualitative data have been carried out with content analysis. The descriptive analysis has allowed to observe that there are multiple and diverse strategies used by each organisation, thus offering races of different characteristics. Moreover, the cluster analysis has identified 4 different types of races: small, long, pioneer and socialising. However, from the previous analyses and the comparison, it is observed that the factors that determine the classification of trail races are the magnitude, the degree of socialisation and the age of the race. Thus, the presented thesis has allowed us to describe, classify and compare the management of races, it helps to understand the particularities and needs of each event. This classification identifies the most widespread practices and characteristics of each type of race, therefore, recognises the needs of each type and suggests the management forms and organizational structures that best would adapt. The contribution of the thesis is materialised as a guide for the trail race management with the aim of providing the organising entities with a tool for a more successful management of races.
URI: http://hdl.handle.net/2445/151622
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JBL_TESI.pdf16.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.