Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/154057
Title: El planejament turístic a escala local. Reptes i oportunitats
Author: Font i Garolera, Jaume
Keywords: Turisme
Gestió
Desenvolupament sostenible
Ordenació del territori
Catalunya
Tourism
Management
Sustainable development
Regional planning
Catalonia
Issue Date: 1-Jun-2019
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] El turisme és actualment un sector econòmic estructural. Segons l'OMT, l'any 2017 s'arribà als 1.250 milions de turistes internacionals mentre Espanya esdevenia la tercera destinació mundial, tant pel nombre de turistes com en ingressos derivats del turisme. Catalunya és tradicionalment la primera destinació de l'Estat (concentra el 25% del turisme internacional), essent Barcelona la quarta destinació europea i la dissetena mundial, segons el Mastercard Global Destination Cities Index (2018). A l'expansió del turisme hi contribueix l'increment dels nivells de vida, la revolució tecnològica i la millora dels transports i la logística. I també l'auge de valors socials que posen en un primer pla el turisme vivencial o experiencial. Tot això, donant per descomptat que l'accés a l'oci i el lleure esdevé una conquesta social pròpia de les societats avançades. En aquest context, el dinamisme econòmic de molts territoris (del medi local al global), depèn en gran mesura del desenvolupament del turisme. Això requereix posar en valor els recursos propis, crear la infraestructura turística necessària i vetllar per una gestió sostenible del turisme. Territori, recurs turístic, producte turístic, gestió turística, sostenibilitat turística.
[eng] Tourism is currently a structural economic sector. According to the UNWTO, in 2017 the sector reached 1,250 million of international tourists, with Spain being the third largest destination in the world, based on the number of tourists and the income derived from tourism. Catalonia is the first Spanish destination (concentrates 25% of international tourism), being Barcelona the fourth European destination and the seventeenth world, according to the MasterCard Global Destination Cities Index (2018). The expansion of living standards, the technological revolution and the improvement of transport and logistics contribute to this expansion. But also the rise of social values that place experi- ential or experiential tourism in the foreground. All this, assuming that access to leisure constitutes a social conquest of advanced societies. That is why the economic dynamism of many territories (from the local to the global environment), depends to a large extent on their tourism development, which requires putting value on own resources, creating the necessary tourist infrastructure and betting on sustainable management of the sector.
[spa] El turismo es actualmente un sector económico estructural. Según la OMT, en 2017 se alcanzaron los 1.250 millones de turistas internacionales, siendo España el tercer destino mundial, atendiendo al número de turistas y a los ingresos derivados del turismo. Cataluña es el primer destino español (concentra el 25% del turismo internacional), siendo Barcelona el cuarto destino europeo y el decimoséptimo mundial, según el Mastercard Global Destination Cities Index (2018). A dicha expansión contribuyen el aumento del nivel de vida, la revolución tecnológica y la mejora del transporte y la logística. Pero también el auge de valores sociales que sitúan en un primer plano el turismo vivencial o experiencial. Todo ello, dando por supuesto que el acceso al ocio constituye una conquista social propia de las sociedades avanzadas. Es por ello que el dinamismo económico de numerosos territorios (del medio local al global), depende en gran medida de su desarrollo turístico, lo cual requiere poner en valor los recursos propios, crear la infraestructura turística necesaria y apostar por una gestión sostenible del sector.
Note: Reproducció del document publicat a: http:/http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/145987
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2019, num. 87, p. 13-34
URI: http://hdl.handle.net/2445/154057
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
697571.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons