Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/158639
Title: La transformació històrica del paisatge entre l'economia, l'ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?
Author: Tello, Enric
Keywords: Ecologia del paisatge
Economia
Geografia històrica
Landscape ecology
Economics
Historical geography
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Es presenta un resum dels plantejaments teòrics i el conjunt de metodologies emprades al projecte de recerca internacional d'història ambiental "Sustainable farm systems:long-term socio-ecological metabolism in western agriculture", que combina l'anàlisi de fluxos d'energia i materials de l'economia ecològica i l'agroecologia, amb l'estudi dels canvis d'usos i cobertes del sòl avaluats des del punt de vista ambiental amb les mètriques i índexs de l'ecologia del paisatge. La hipòtesi orientadora bàsica del projecte prové de la idea de Ramon Margalef segons la qual els paisatges agroforestals tradicionals en mosaic són una bona forma d'explotació de la natura, que fins i tot incrementen la biodiversitat del territori perquè mantenen integrats diferents nivells de dissipació d'energia antròpica per unitat de superfície en una estructura complexa capaç de combinar producció amb conservació. Els mapes d'estructura i connectivitat ecològica mostren els efectes d'haver-los abandonat a la segona meitat del segle XX.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.29
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2013, num. 75, p. 195-221
URI: http://hdl.handle.net/2445/158639
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.29
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627983.pdf538.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons