Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/160269
Title: Impacte en salut de la intervenció de la infermera de pràctica avançada en esclerosis múltiple: estudi quantitatiu quasi experimental
Author: Segura Solé, Miriam
Keywords: Esclerosi múltiple
Infermeria
Treballs de fi de grau
Multiple sclerosis
Nursing
Bachelor's theses
Issue Date: May-2020
Abstract: Introducció: L’Esclerosis Múltiple és una malaltia neurodegenerativa crònica que afecta al Sistema Nerviós Central i representa la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves. No només presenta una gran varietat de símptomes físics sinó també, una greu afectació de les funcions cognitives. Conseqüentment, es generen una sèrie de demandes assistencials. En aquest escenari, la figura de la Infermera de Pràctica Avançada en Esclerosis Múltiple suposa un recurs indispensable pel maneig de la malaltia. Comptar amb aquesta figura és vital atès que aporta un valor afegit a l’atenció d’aquests pacients, oferint un alt nivell de qualitat de cures. Objectius: Aquest estudi pretén avaluar quin és l’impacte en salut que produeix la intervenció de la Infermera de Pràctica Avançada en persones amb Esclerosis Múltiple a atenció terciària a l’àrea de Barcelona, descriure l’abast de les activitats de pràctica avançada i identificar quina relació té amb la fatiga, la discapacitat i la qualitat de vida. Metodologia: Mitjançant un estudi quantitatiu quasi experimental es comparen tres grups de 427 pacients: dos grups atesos per Infermeres de Pràctica Avançada als Hospitals Clínic i Vall d’Hebron, i un grup atès per una infermera no identificada amb la condició d’Infermera de Pràctica Avançada a l’Hospital del Mar. Tres escales validades s’utilitzen per avaluar els símptomes en persones amb Esclerosis Múltiple: la fatiga (MFIS), la discapacitat (EDSS) i la qualitat de vida (EQ – 5D). L’Instrumento de Definición del Rol de la Enfermera de Práctica Avanzada s’empra per determinar la Pràctica Avançada d’Infermeria. Les dades seran analitzades a través del programa SPSS i l’Analysis of Variance d’una via. Implicacions per a la pràctica: Els resultats de l’estudi promouran l’aplicació d’activitats de pràctica avançada en la cura de les persones amb Esclerosis Múltiple, afegint valor i autonomia al treball infermer. També s’animarà a la creació de llocs de treball específics per aquesta figura.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Sonia Sevilla Guerra
URI: http://hdl.handle.net/2445/160269
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160269.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons