Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/160839
Title: Les formes jurídiques de cooperació en la gestió del servei públic municipal de ràdio i televisió
Author: Galindo Caldés, Ramon
Vilalta Reixach, Marc
Martori Muntsant, Aida
Keywords: Administració local
Comunicació audiovisual
Serveis públics
Televisió
Ràdio
Catalunya
Local government
Broadcasting
Public utilities
Television
Radio
Catalonia
Issue Date: 28-Jul-2017
Publisher: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
Abstract: En els darrers anys, la crisi econòmica i la poca viabilitat d'alguns projectes han transformat el mapa audiovisual local català. El panorama resultant posa de manifest la necessitat de cooperació entre els municipis a l'hora de prestar serveis de comunicació audiovisual, especialment de televisió i ràdio, per tal de generar economies d'escala i prestar serveis audiovisuals de qualitat, a més de complir amb la missió que les lleis de l'audiovisual els han encomanat. Aquest article analitza les diferents fórmules que el marc normatiu català permet als municipis per cooperar en la prestació dels serveis de comunicació audiovisual, en especial el consorci, la mancomunitat i la comunitat de municipis.
Over the past few years, the local Catalan audiovisual map has undergone a transformation due to the economic crisis and the lack of viability of sorne projects. The resulting panorama highlights the need for cooperation between municipalities when providing audiovisual media services, especially television and radio, generating economies of scale and providing good quality audiovisual media services, in addition to fulfilling the mission demanded by broadcasting laws. This paper analyses the different ways the Catalan regu/atory framework allows municipalities to cooperate in providing audiovisual media services, especially through consortiums, mancomunitats (associations of municipalities) and communities of municipalities.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-01/Q43_Galindo_etal_CA.pdf
It is part of: Quaderns del CAC, 2017, vol. XX, num. 43, p. 131-140
URI: http://hdl.handle.net/2445/160839
ISSN: 1138-9761
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
673356.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.