Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164644
Title: Parla'm en català; sóc una dona catalana musulmana Investigant col·lectius minoritzats participativament
Author: Aneas Álvarez, María Asunción
Freixa Niella, Montserrat
Vilà Baños, Ruth
Folgueiras Bertomeu, Pilar
Sandín Esteban, Ma. Paz
Keywords: Educació
Dones
Islamisme
Education
Women
Islam
Issue Date: 2020
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: [cat] Aquesta comunicació aporta elements d’anàlisi a la problemàtica dels col·lectius de les dones catalanes que, malgrat la seva normalitzada integració sociolaboral, pateixen el risc de l’exclusió o segregació identitària per part del col·lectiu cultural i socialment hegemònic a Catalunya. Es presenta un estudi de cas sobre l’Associació de dones musulmanes a Catalunya; integrant com a investigadores a un nombre de dones catalanes, qualificades, feministes i converses a l’Islam. Els objectius de la comunicació són: 1) Recopilar narrativament la mirada de les dones musulmanes catalanes respecte a la seva vida social, familiar i espiritual. 2) Analitzar i sintetitzar dialògicament les preguntes i respostes generades en aquesta mirada per les dones des de la perspectiva de serveis i polítiques. Aquestes preguntes i respostes son: practicar la religió a totes les esferes; normalitzar el hijab al mon laboral; formació religiosa a l’escola i conciliació vida.
[eng] This communication provides elements of analysis to the problem of the Catalan women’s groups that, despite their normalized social-labor integration, suffer the risk of exclusion or identity segregation by the cultural and socially hegemonic community in Catalonia. A case study is presented on the Associació de dones musulmanes a Catalunya; Integrating researchers into a number of Catalan, skilled, feminist and conversational women in Islam. The objectives of communication are: 1) To compile narratively the look of Catalan Muslim women with respect to their social, family and spiritual life. 2) Dialogically analyze and synthesize the questions and answers generated in this view by women from the perspective of services and policies. These questionas and answersare: practicing religion in all spheres; normalize the hijab to the workplace; religious training at school and reconciling family and professional life.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164579
It is part of: Capítol del llibre: Lindín, C., Esteban, M. B., Bergmann, J. C. F., Castells, N., & Rivera-Vargas, P. (Ed.) (2020). Llibre d’actes de la I Conferència Internacional de Recerca en Educació. Educació 2019: reptes, tendències i compromisos (4 i 5 de novembre de 2019, Universitat de Barcelona). Institut de Recerca en Educació (IRE-UB) Universitat de Barcelona. [ISBN: 978-84-17934-76-7]. pp 343-350.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164644
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164579
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRED-19_343-350.pdf355.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons